SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Warsztaty krytyczno-publicystyczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Warsztaty krytyczno-publicystyczne
Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-WKP-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Dorota Kulczycka, prof. UZ
 • prof. zw. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
 • dr hab. Anastazja Seul, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Rozwijanie kompetencji tekstotwórczych, umiejętności sprawnego posługiwania się różnymi formami wypowiedzi krytycznej przy świadomym wykorzystywaniu ich składników pod kątem osiągania zamierzonych celów komunikacyjnych; zaznajomienie z podstawowymi narzędziami warsztatu krytycznego (środki wyrazu, strategie krytyczne, kryteria oceny). Wykształcenie umiejętności przygotowania wypowiedzi pisemnej o charakterze krytyczno-publicystycznym i przygotowanie do pisania tekstów krytycznoliterackich i publicystycznych, występujących w czasopismach literacko-kulturalnych oraz w różnego typu przekazach medialnych (prasa, radio, telewizja, internet), a także w kinie, teatrze itd. 

Wymagania wstępne

zaliczenie kursu: elementy krytyki literacko-artystycznej

Zakres tematyczny

Style i odmiany wypowiedzi krytyczno-publicystycznych: nota krytyczna, recenzja, esej, polemika, pamflet, szkic – wyznaczniki gatunkowe, stylistyka. Narzędzia warsztatu krytycznego (środki wyrazu, strategie krytyczne, kryteria oceny). W zasadniczej części zajęcia zostaną poświęcone na samodzielne pisanie i redagowanie tekstów realizujących różnorodne reguły gatunkowe po uprzednim teoretycznym wprowadzeniu oraz szczegółowej analizie przykładowych wypowiedzi krytyczno-publicystycznych. 

Metody kształcenia

praca z tekstem źródłowym i opracowaniem krytycznym, studium przypadku, dyskusja wokół tekstów pisanych przez uczestników warsztatów; projekt – przygotowanie tekstu krytyczno-publicystycznego w oparciu o temat i instrukcje podane przez prowadzącego

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywny udział w zajęciach, złożenie i zaliczenie pracy końcowej pisemnej (tekstu krytyczno-publicystycznego wybranego wydarzenia o charakterze literackim, teatralnym, filmowym itd.)

 

Literatura podstawowa

 

 1. Bańkowska E., Jagodziński J., Kozłowska E., Mikołajczuk A., Wolańska E., Wolański A., Wszeborowska H., Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, pod red. E. Bańkowskiej i A. Mikołajczuk, Warszawa 2003.
 2. Cyranowicz M., Jak krytyka nie służy krytykowi – czyli o tym, co traci krytyk jako czytelnik, pisząc recenzję, [w:] Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Między rynkiem a uniwersytetem, red. D. Kozicka, T. Cieślak-Sokołowski, Kraków 2007.
 3. Głowiński M., Próba opisu tekstu krytycznego, w: Badania nad krytyką literacką, s. 2, Wrocław 1984, s. 73 – 85.
 4. Kozłowska E., Recenzja jako forma podwójnego dialogu, [w:]  Praktyka stylistyczna nie tylko dla polonistów, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2003.
 5. Kuziak M., Rzepczyński S., Jak dobrze napisać..., Bielsko-Biała 2002.
 6. Sendyka R., Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku, Kraków 2006.
 7. Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Warszawa 2006.
 8. Wybrane książki oraz teksty polskich krytyków, współczesne czasopisma kulturalno-literackie i prasa - lista zgodnie z decyzjami prowadzącego zajęcia.

 

Literatura uzupełniająca

 

 1. Antologia polskiego eseju literackiego, red. M. Krakowiak, Katowice 1998.
 2. Bortnowski S., Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 1999.
 3. Kosmopolityzm i sarmatyzm. Antologia powojennego eseju polskiego, red. D. Heck, Wrocław 2003.
 4. Kozicka D., „Chamuły”, „gnidy”, „przemilczacze”. Antologia dwudziestowiecznego pamfletu polskiego, Kraków 2010.
 5. Loba M., Francuska szkoła pisania eseju, „Polonistyka” 1994, nr 2.
 6. Śliwiński P., Esej – forma wolności, „Polonistyka” 1994, nr 2. 
 7. Recenzje, noty o książkach, eseje, polemiki, pamflety, szkice krytyczne ukazujące się w bieżących czasopismach o charakterze literackim i literacko-kulturalnym. 

 

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów I stopnia (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:35)