SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Styl kluczem do sukcesu - sztuka komunikowania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Styl kluczem do sukcesu - sztuka komunikowania
Kod przedmiotu 09.3-WH-FiPlP-SK-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Joanna Gorzelana, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z zasadami redagowania tekstów reprezentujących wybrane gatunki wypowiedzi różnych stylów funkcjonalnych (głównie stylu naukowego i urzędowego). Wyrobienie przekonania o  znaczącej roli kompetencji językowo-stylistycznej dla rozwoju kariery zawodowej. Uwrażliwienia na kwestie poprawności, estetyczności i komunikatywności wypowiedzi.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Funkcje języka.
 2. Środki stylistyczne stosowane w polszczyźnie.
 3. Odmiany stylowe i ich komponenty. 
 4. Wybrane gatunki użytkowe.
 5. Zagadnienie estetyki i etyki wypowiedzi.
 6. Cechy dobrego stylu.
 7. Błędy stylistyczno-językowe.
 8. Skuteczność komunikacji językowej.

Metody kształcenia

wykład informacyjny i konwersatoryjny, dyskusja, praca z tekstem (analiza i tworzenie tekstów)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywność na zajęciach, zaliczenie kolokwium (środki stylistyczne i odmiany stylowe polszczyzny), złożenie wymaganych prac zaliczeniowych

Literatura podstawowa

 1. Bugajski M., Język w komunikowaniu, Warszawa 2006.
 2. Kurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska. Zarys, wyd. V Warszawa 2001;
 3. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. S.Gajda, Opole 1995;
 4. Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E.Bańkowska, A.Mikołajczuk, Warszawa 2003;
 5. Kuziak A., S.Rzepczyński, Sztuka pisania po polsku. Poradnik praktyczny, Warszawa-Bielsko-Biała 2008;

Literatura uzupełniająca

 1. Bugajski M., Pół wieku kultury języka w Polsce, Warszawa 1999;
 2. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, praca zbiorowa pod red. K. Mosiłek-Kłosińskiej, Warszawa 2001;
 3. Nauka o języku dla polonistów, red. S.Dubisz, Warszawa1999;
 4. Walczak B., Przegląd kryteriów poprawności językowej, „Poradnik Językowy” 1995, z. 9-10;
 5. Zaśko-Zielińska M., Piekot T., Majewska-Tworek A. Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych, Warszawa 2008;
 6. Zdunkiewicz – Jedynak D., Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów I stopnia (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:35)