SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Gatunki dziennikarskie / redakcja tekstów dziennikarskich - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Gatunki dziennikarskie / redakcja tekstów dziennikarskich
Kod przedmiotu 15.1-WH-DiksP-GDZ-5 21- 14
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Magdalena Steciąg
 • dr Magdalena Idzikowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie 
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wiedza: zapoznanie studentów z systematyką gatunków dziennikarskich, z zagadnieniami teoretycznymi i problemami praktycznymi w zakresie wykorzystywania gatunków dziennikarskich do relacjonowania faktów i opinii, zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami redakcji, adiustacji i korekty tekstów dziennikarskich oraz przygotowanie ich do samodzielnego redagowania prostych tekstów dziennikarskich, doskonalenie znajomości w teorii i praktyce zasad poprawności językowo-stylistycznej oraz uświadomienie aktualnych przemian i tendencji w tym zakresie we współczesnych środkach masowego przekazu.

Umiejętności: rozwijanie świadomości językowej i zdolności posługiwania się językiem jako narzędziem komunikowania masowego, podnoszenie kwalifikacji w zakresie stylistyki i pragmatyki wypowiedzi dziennikarskiej określonego typu, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i adekwatnego wybierania schematów tekstowych w relacjonowaniu faktów i opinii, doskonalenie umiejętności poprawnego pisania i redagowania prostych tekstów dziennikarskich, rzetelnego i atrakcyjnego przedstawiania faktów i opinii.

Kompetencje: uwrażliwienie studenta na sposoby oddziaływania poszczególnych schematów gatunkowych na adresata wypowiedzi, uświadomienie zasad pozyskiwania i utrzymywania jego uwagi oraz wiążące się z tym problemy tabloidyzacji wypowiedzi dziennikarskiej, a także uwrażliwienie studenta na poprawność redakcyjną tekstów dziennikarskich i rzetelność redaktora w przygotowaniu tekstu do publikacji jako podstawowe obowiązki względem adresata wypowiedzi oraz warunki ich komunikatywności, wzrost kompetencji w pracy nad tekstem dziennikarskim przy użyciu rozpowszechnionych edytorów.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

GATUNKI DZIENNIKARSKIE: Systematyka gatunków dziennikarskich – różnice w ujęciach teoretycznych. Podział gatunków dziennikarskich na informacyjne (wzmianka, notatka, zapowiedź, wiadomość), publicystyczne (komentarz, artykuł, felieton, reportaż) i dialogowe (wywiad). Odmiany i pododmiany podstawowych gatunków dziennikarskich i ich charakterystyka. Kompozycja i styl tekstów informacyjnych – aktualne tendencje. Formy wypowiedzi w publicystyce: od komentowania jako sposobu wyrażania opinii autora przez udowadnianie tezy na podstawie systematycznych dociekań w artykule po mozaikowe obrazowanie losów ludzkich w reportażu. Specyfika wywiadu – pragmatyka i retoryka rozmowy dziennikarskiej. Praktyczne realizacje poszczególnych gatunków – krytyczna analiza przykładów z różnych mediów masowych.

REDAKCJA TEKSTÓW DZIENNIKARSKICH: Zasady poprawnościowe niezbędne w pracy redaktora. Adiustacja merytoryczna, stylistyczna i techniczna. Znaki adiustacyjno-korektorskie. Segmentacja tekstu, podział na akapity, podział na segmenty ze śródtytułami. Nagłówek jako wizytówka tekstu. Stylistyka nagłówków w prasie i tzw. headline’ów w mediach elektronicznych. Charakterystyka językowo-stylistyczna informacyjnych tekstów prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych na wybranych przykładach. Analizy porównawcze w ujęciu poprawnościowym. Publicystyka internetowa (blogi) jako przykład kreatywności językowej. Publicystyka prasowa jako przykład eklektyzmu stylistycznego. Metaforyka w tekstach medialnych. Wykorzystywanie zdjęć, infografiki itp. w pracy redakcyjnej.

Metody kształcenia

GATUNKI DZIENNIKARSKIE – wykład informujący w powiązaniu z krytyczną analizą tekstów źródłowych

REDAKCJA TEKSTÓW DZIENNIKARSKICH – analiza tekstów źródłowych

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

ocena aktywności studentów, ocena analizy tekstów źródłowych, ocena ćwiczeń praktycznych, złożenie pracy pisemnej spełniającej wymogi określone przez prowadzącego

Literatura podstawowa

 1. Z. Bauer, Dziennikarstwo wobec nowych mediów: historia, teoria, praktyka, Kraków 2009.
 2. J. Billingham, Redagowanie tekstu, Warszawa 2006.
 3. Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2000.
 4. J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 2005.
 5. W. Furman, A. Kaliszewski, K. Wolny-Zmorzyński, Gatunki dziennikarskie – specyfika ich tworzenia i redagowania, Rzeszów 2001.
 6. W. Godzic, Telewizja i jej gatunki po „Wielkim Bracie”, Kraków 2004.
 7. Między odpowiedzialnością a sensacją: dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków, red. K. Wolny-Zmorzyński, M. Wrońska, W. Furman, Rzeszów 2006.
 8. W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002.
 9. M. Steciąg, Informacja, wywiad, felieton. Sposób istnienia tradycyjnych gatunków w radiu komercyjnym, Zielona Góra 2006. 
 10. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2012.
 11. M. Wojtak, Gatunki prasowe, Lublin 2004.
 12. K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie. Teoria – praktyka – język, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca

 1. M. Bugajski, Język w komunikowaniu, Warszawa 2007.
 2. B. Garlicki, Metodyka redagowania gazety, Kraków 1978.
 3. Oblicza Komunikacji 3: Tabloidyzacja języka i kultury, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa, Wrocław 2010.
 4. W. Pisarek, O mediach i języku, Kraków 2007.
 5. Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006.
 6. Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, Warszawa 2007.
 7. Tekst w mediach, red. K. Michalewski, Łódź 2002.
 8. Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2001.

Uwagi

W przypadku wyboru innej formy końcowego zaliczenia przedmiotu kierunkowego, tj. pracy pisemnej (której przypisano mniejszą wartość punktów ECTS) zamiast egzaminu (wyżej punktowanego), studenci są zobligowani do zaliczenia w tym samym semestrze dodatkowego przedmiotu obieralnego (spośród oferty Instytutu Filologii Polskiej, Wydziału Humanistycznego lub ogólnouczelnianej), by w końcowym rozliczeniu semestru uzyskać co najmniej 30 punktów ECTS (uzyskanie co najmniej 30 pkt. ECTS jest warunkiem zaliczenia semestru).

Fakt wybrania niżej punktowanej formy zaliczenia danego przedmiotu oraz wybór w związku z tym dodatkowego przedmiotu należy zgłosić osobie prowadzącej zajęcia oraz w sekretariacie IFP najpóźniej do końca drugiego tygodnia właściwego semestru.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:35)