SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pozyskiwanie i opracowanie informacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pozyskiwanie i opracowanie informacji
Kod przedmiotu 15.9-WH-FiPlP-PI-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ
  • dr Kaja Rostkowska-Biszczanik
  • dr Krystian Saja
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Student zdobywa wiedzę w zakresie najnowszych możliwości pozyskiwania i przetwarzania informacji w sieci Internet. Poznaje podstawowe formy reklam internetowych (baner, button, billboard, skyscraper, pop-up, pop-unde etc.) oraz inne formy reklamy w sieci (kryptoreklama, linki sponsorowane, pozycjonowanie, marketing wirusowy, mailing). Dokonuje analizy morfologicznej popularnych polskich portali internetowych (portale horyzontalne i wertykalne). Zdobywa wiedzę w zakresie sposobów poszukiwania informacji w sieci. Poznaje zasady funkcjonowania oraz potrafi dokonać krytycznej oceny wartości informacyjnej serwisów społecznościowych (Facebook, Twitter, Myspace), serwisów przeznaczone do dzielenia się treściami (YouTube, Wikipedia), a także do recenzowania (Lubimy Czytać, Fimweb). Student zdobywa wiedzę w zakresie umiejscowienia mediów w przestrzeni interaktywnej (internetowe stacje telewizyjne, rozgłośnie radiowe, czasopisma). Poznaje zasady netykiety oraz rozumie związek dziennikarstwa internetowego z odpowiedzialnością za słowo (dezinformacja, transgraniczność, anonimowość). Zdobywa świadomość uwarunkowań prawnych związanych z przetwarzaniem informacji w sieci Internet.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Możliwości pozyskiwania i przetwarzania informacji w sieci Internet.

Reklamy, kryptoreklamy i marketing wirusowy w Internecie (baner, button, billboard, skyscraper, pop-up, pop-unde, kryptoreklama, linki sponsorowane, pozycjonowanie, marketing wirusowy, mailing).

Polskie portale internetowe. Analiza, interpretacja, użytkowanie.

Sposoby pozyskiwania informacji w sieci Internet.

Zasady funkcjonowania oraz wartościowanie informacyjne serwisów społecznościowych.

Zasady funkcjonowania oraz wartościowanie serwisów treści ogólnodostępnej.

Zasady funkcjonowania oraz wartościowanie serwisów recenzyjnych.

Umiejscowienie mediów w przestrzeni interaktywnej (internetowe stacje telewizyjne, rozgłośnie radiowe, czasopisma).

Zasady netykiety oraz odpowiedzialność za słowo publikowane w sieci Internet.

Uwarunkowania prawne związane z przetwarzaniem informacji w sieci Internet.

Metody kształcenia

metoda wykładowa (w tym wykład konwersatoryjny), metoda obserwacji, metoda działalności praktycznej (indywidualnej i grupowej); heureza (pokonywanie barier i różnego rodzaju ograniczeń w toku debat i wspólnego namysłu)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie testu końcowego lub egzaminu; laboratorium – aktywny udział w zajęciach, ocena przygotowanej prezentacji w Power Poincie, ocena przygotowanej pracy pisemnej (zestawienia bibliograficznego na wybrany temat) lub kolokwium. 

Literatura podstawowa

1.       L. Olszański, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006.

2.       S. Allan, Kultura newsów, Kraków 2006.

3.       S. Alllan, Newsy w sieci, Kraków 2008.

4.       Z. Bauer, Dziennikarstwo wobec nowych mediów: historia, teoria, praktyka, Kraków 2009.

5.       Internetowe gatunki dziennikarskie, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, Warszawa 2010.

6.       M. Kaczmarczyk,  Dziennikarstwo obywatelskie – miejsce i rola w systemie komunikowania społecznego [w:] M. Gierula (red.). Współczesny dziennikarz i nadawca, Sosnowiec 2006.

Literatura uzupełniająca

1.       D. Gillmor, We the media, Sebastopol 2004.

2.       Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24.

3.       Zasoby sieci Internet, prasa specjalistyczna.

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji broker informacji.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:35)