SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Literatura powszechna (XIX-XXI w.) - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Literatura powszechna (XIX-XXI w.)
Kod przedmiotu 09.2-WH-FP-LP-B-1-K-S14_pNadGenA9HPK
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie umiejętności powiązania tematyki i formy omawianych pozycji literackich z dziejami Europy i świata. Nabycie umiejętności hierarchizowania pozycji literackich ze względu na ich artyzm i wpływ na oblicze epoki historycznej. Uświadomienie wspólnoty kulturowej z dorobkiem cywilizacyjnym Europy i świata. Udoskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się, dyskutowania, wysuwania hipotez, wygłaszania własnych ocen i opinii oraz właściwego argumentowania, skutecznej komunikacji, pracy zespołowej, kreatywnego rozwiązywania problemów. Udoskonalenie umiejętności analizy i krytyki materiału źródłowego. Rozwinięcie umiejętności pozwalających na samodzielną pracę intelektualną z materiałem literackim. Poznanie wybranych utworów literackich od wieku XIX po współczesność, reprezentatywnych dla określonej epoki i mających status arcydzieł literatury światowej. Nabycie umiejętności właściwego periodyzowania i chronologizowania zjawisk literackich, nurtów, stylów, poetyk, trafnego analizowania i wartościowania utwory literackich z uwzględnieniem kontekstów literackich oraz pozaliterackich.

Wymagania wstępne

zaliczenie poprzedniego kursu z literatury powszechnej

Zakres tematyczny

 1. Dzieje literatury powszechnej na przykładach reprezentatywnych arcydzieł i najważniejszych autorów w historii literatury od wieku XIX.
 2. Powiązanie tematyki i formy literatury z głównymi kierunkami rozwojowymi Europy i świata.
 3. Hierarchia pozycji literackich ze względu na ich artyzm i wpływ na oblicze epoki historycznej.
 4. Przykłady utworów literackich od wieku XIX po współczesność, reprezentatywnych dla określonej epoki, nurtu  i mających status arcydzieł literatury światowej.
 5. Arcydzieła literatury powszechnej wpisane w kontekst literacki oraz pozaliteracki.

Metody kształcenia

dyskusja i dyskusja piramidowa, mapa mentalna, praca z tekstem naukowym i literackim

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

obecność na zajęciach, znajomość literatury przedmiotu weryfikowana podczas kolokwium, udział w dyskusji, prezentacja własnego stanowiska

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 115 -
Łącznie 150 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 4 -
Łącznie 6 -

Literatura podstawowa

 1. Adamski J., Historia literatury francuskiej, Ossolineum, Wrocław 1989.
 2. Bereza H., Proza z importu. Szkice literackie, „Czytelnik”, Warszawa 1989.
 3. Claudon F. i Crauzat C. N. de, Encyklopedia romantyzmu, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1992.
 4. Dzieje literatur europejskich, red. Władysław Floryan, t. I-III, PWN, Warszawa 1977-1991.
 5. Gazda G., Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku, PWN, Warszawa 2000.
 6. Heistein J., Historia literatury włoskiej, Ossolineum, Wrocław 1987.
 7. Herling-Grudziński G., Godzina cieni, „Znak”, Kraków 1991 i wyd. nast.
 8. Janion M., Żyjąc tracimy życie, W.A.B., Warszawa 2001.
 9. Jarniewicz J., Lista obecności. Szkice o dwudziestowiecznej prozie brytyjskiej i irlandzkiej, „Rebis”, Poznań 2000.
 10. Literatura rosyjska w zarysie pod red. Zbigniewa Barańskiego i Antoniego Semczuka, PWN, Warszawa 1975.
 11. Makowiecki A. Z., Słownik postaci literackich: literatura powszechna, „Świat książki”,  Warszawa 2004.
 12. Sampson G., Historia literatury angielskiej w zarysie, PWN, Warszawa 1966.
 13. Strzałkowa M., Historia literatury hiszpańskiej. Zarys, Ossolineum, Wrocław 1968 i wyd. nast.
 14. Szlanszok I., Literatura amerykańska. Przegląd pisarzy współczesnych od wieku XVI do czasów współczesnych, Exlibris - Galeria Polskiej Książki, Chicago-Warszawa 2001.
 15. Szyrocki M., Dzieje literatury niemieckiej, PWN,  Warszawa 1969 i wyd. nast.
 16. Świderkówna A., Rozmowy o Biblii, PWN, Warszawa 2001.
 17. Taylor C., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, PWN, Warszawa 2001.
 18. Thibaudet A., Historia literatury francuskiej. Od Rewolucji Francuskiej do lat trzydziestych XX wieku, PWN, Warszawa 1997.
 19. Tomkowski J., Literatura powszechna, „Świat książki”, Warszawa 1997.
 20. Zetterholm T., Literatura świata, Warszawski Dom Wydawniczy, Warszawa 1995.

Literatura uzupełniająca

wg bieżących potrzeb

Uwagi

Do literatury podstawowej należy dodać reprezentatywne teksty literackie uzupełniające listę lektur.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:40)