SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Nauki pomocnicze filologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Nauki pomocnicze filologii
Kod przedmiotu 15.4-WH-LPKSGP-NP-L-S15_pNadGen4BW3J
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Tomasz Ratajczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma przybliżyć nauki pomocnicze filologii (zwłaszcza bibliografię i bibliologię) poprzez ukazanie ich miejsca i roli w kontekście współczesnych zmian cywilizacyjnych i kulturowych. Służyć temu będą omówienia m.in. różnych typów bibliografii (tradycyjnych i cyfrowych) oraz przemian różnych typów dokumentów (np. książki). Omówienie podczas zajęć różnych typów dokumentów i źródeł informacji, a także wybranych opracowań normalizacyjno-standaryzacyjnych w zakresie norm obowiązujących w zbiorach informacji o dokumentach oraz zlecenie studentom sporządzenia spisu bibliograficznego (praca indywidualna) na temat omówiony z prowadzącym zajęcia ma na celu zapewnienie kwalifikacji „wyjściowych” w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które będą rozwijane i doskonalone na dalszych etapach zintegrowanych studiów polonistycznych pierwszego stopnia.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Książka i dokument jako przedmiot bibliografii; bibliografie tradycyjne (drukowane) i cyfrowe źródła informacji (tu m.in. bibliograficzne bazy danych i bibliografie dostępne online); encyklopedie, monografie, leksykony, słowniki (tu korpusy i językowe bazy danych typu Narodowy Korpus Języka Polskiego w wersji Pelcra, Narodowy Korpus Języka Polskiego w wersji IPI PAN) jako źródła informacji; opis bibliograficzny różnych typów dokumentów; tworzenie spisów bibliograficznych.

Metody kształcenia

metoda wykładowa, metoda obserwacji, metoda działalności praktycznej (indywidualnej i grupowej); heureza (pokonywanie barier i różnego rodzaju ograniczeń w toku debat i wspólnego namysłu)

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

obecność i aktywny udział w zajęciach, przedstawienie pracy semestralnej (zestawienia bibliograficznego na temat ustalony z prowadzącym zajęcia, sporządzonego z wykorzystaniem bibliografii tradycyjnych i/lub cyfrowych źródeł informacji)

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 60 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 90 -
Łącznie 150 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 4 -
Łącznie 6 -

Literatura podstawowa

 1. M. Antczak, A. Nowacka, Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa, Warszawa 2009.
 2. Bibliografia. Teoria. Praktyka. Dydaktyka, red. J. Woźniak, M. Ochmański, Warszawa 2009.
 3. Biblioteki cyfrowe, red. M. Janiak, M. Krakowska i M. Próchnicka, Warszawa 2012.
 4. S. A. Kondek, Zagadnienia wydawnicze i księgarskie. Skrypt, Warszawa 2010.
 5. Nauka o informacji w okresie zmian, red. B. Sosińska-Kalaty, E. Chuchro, Warszawa 2012.
 6. J. Pacek, Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym, Warszawa 2010.
 7. Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej, Warszawa 2012 [online]. Dostępne w Internecie: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/43d99d24cf04fbcae3f1352bd5e7a6b8.pdf [data dostępu: 19.08.2016].
 8. H. Seweryniak, Metodyka uczenia się pisania prac dyplomowych, Płock 2000.
 9. Z. Szkutnik, Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań 2005.
 10. J. Weiner, Technika pisania i prezentowania prac naukowych, Kraków 1992.
 11. Wybór materiałów cyfrowych (internetowych) oraz opracowań normalizacyjnych i standaryzacyjnych (polskich norm obowiązujących w zbiorach informacji o dokumentach).

Literatura uzupełniająca

wg bieżących potrzeb

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:40)