SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia literatury polskiej: literatura staropolska i oświecenia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia literatury polskiej: literatura staropolska i oświecenia
Kod przedmiotu 09.2-WH-FP-HLP-1/5-K-S14_pNadGenCL08U
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Radosław Sztyber, prof. UZ
 • dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Poznanie przez studenta specyficznych właściwości literatury staropolskiej i polskiego oświecenia, a w szczególności uzyskanie wiedzy o repartycji genologicznej, tematycznej, formalnej i odbiorczej tekstów literatury i kultury staropolskiej i polskiego oświecenia. Nabycie umiejętności stosowania wiedzy w praktyce badawczej na poziomie podstawowym.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Źródła kultury polskiej (X-XI w.). Kształtowanie się kultury staropolskiej i wpływów obcych – łacińskich, czeskich, niemieckich, ruskich. Początki literatury dotyczącej Polski – w języku łacińskim. Literatura polska w wiekach XII – XV. Literatura i kultura polska pod wpływami europejskimi – włoskimi i francuskimi – wieki XVI-XVII. Nowy model literatury i kultury, czasy oświecenia – wieki XVIII i XIX (do roku 1830).

Metody kształcenia

wykład: wykład informacyjny, analityczny, syntetyczny, konwersatoryjny, problemowy; ćwiczenia: dyskusja, rozmowa nauczająca, metoda problemowa, praca z tekstem źródłowym

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

wykład: zdanie egzaminu końcowego; konwersatorium: zaliczenie kolokwiów i sprawdzianów

Literatura podstawowa

 1. Średniowieczna pieśń religijna polska, oprac. M. Korolko, Wrocław 1980, BN I/65
 2. Średniowieczna proza polska, oprac. S. Vrtel-Wierczyński, Wrocław 1959, BN I/68
 3. By czas nie zaćmił i niepamięć. Wybór kronik średniowiecznych, oprac. A. Jelicz, Warszawa 1975
 4. Toć jest dziwne a nowe. Antologia literatury polskiego średniowiecza, oprac. A. Jelicz, Warszawa 1987
 5. Bogurodzica, oprac. J. Woronczak, wstęp językoznawczy E. Ostrowska, oprac. muzykologiczne H. Feicht, Wrocław 1962, BPP
 6. Polskie wierszowane legendy średniowieczne, wyd. i oprac. S. Vrtel-Wierczyński, W. Kuraszkiewicz, Wrocław 1962, BPP
 7. Michałowska T., Średniowiecze, Warszawa 1995
 8. Anonim tzw. Gall, Kronika polska, przełożył R. Grodecki, oprac. M. Plezia, Wrocław 1982, BN I/59
 9. Kochanowski J., Sobie śpiewam a Muzom... Antologia, wybór K. Żukowska, Warszawa 1980
 10. Antologia literatury sowizdrzalskiej XVI i XVII wieku, oprac. S. Grzeszczuk, Kraków 1985, BN I/186 (tu: Albertus z wojny)
 11. Poetyka okresu renesansu. Antologia, wybór, wstęp i opracowanie E. Sarnowska-Temeriusz, Kraków 1982, BN II/205 (do wyboru teksty dwóch autorów)
 12. Pelc J., „Treny” Jana Kochanowskiego, Warszawa 1969
 13. Karpiński A., Staropolska poezja ideałów ziemiańskich. Próba przekroju, Studia Staropolskie XLIX, Wrocław 1983
 14. Ziomek J., Renesans, Warszawa 1976 (lub późniejsze wydanie)
 15. Antologia jarmarcznego romansu rycerskiego, oprac. J. Ługowska i T. Żabski, Wrocław 1992 (tu: Piękna Meluzyna. Cudowna historia o morskiej pannie i jej walecznym potomstwie)
 16. Teatr polskiego renesansu. Antologia, oprac. J. Lewański, Warszawa 1988 (tu: Łukasz Górnicki, Troas; Piotr Ciekliński, Potrójny z Plauta)
 17. Kubiak Z., Medytacje Janicjusza, Warszawa 1993
 18. Modrzewski A.F., Wybór pism, oprac. Ł. Kurdybacha, Warszawa 1953
 19. Rej M., Pisma wierszem, oprac. J. Krzyżanowski, Wrocław 1954, BN I/151
 20. Rej M., Żywot człowieka poczciwego, oprac. J. Krzyżanowski, Wrocław 1956, BN I/152
 21. Kochanowski J., Pieśni, oprac. L. Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 1970, BN I/100
 22. Kochanowski J., Fraszki, oprac. J. Pelc, Wrocław 1957, BN I/163
 23. Kochanowski J., Treny, oprac. J. Pelc, Wrocław 1972, BN I/1
 24. Sęp-Szarzyński M., Rytmy abo wiersze polskie, oprac. J. Krzyżanowski, Wrocław 1973, BN I/118
 25. Błoński J., Mikołaj Sęp-Szarzyński a początki polskiego baroku, Kraków 1967
 26. Górnicki Ł., Dworzanin, oprac. R. Pollak, Wrocław 1954, BN I/109
 27. Ekes J., Złota demokracja, Warszawa 1987
 28. Skarga P., Kazania sejmowe, oprac. J. Tazbir i M. Korolko, Wrocław 1972, BN I/70
 29. Szymonowic S., Sielanki i pozostałe wiersze polskie, oprac. J. Pelc, Wrocław 1964, BN I/182
 30. Pisarze polskiego oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej i Z. Golińskiego, t. I – III, Warszawa 1992 – 1996
 31. Klimowicz M., Oświecenie, Warszawa 1980 (lub inne wydanie)
 32. Oświeceni o literaturze, oprac. T. Kostkiewiczowa i Z. Goliński, Warszawa 1995 (wybór)
 33. Krasicki I., Dzieła wybrane,  t. I – II, oprac. Z. Goliński, Warszawa 1989
 34. (tu: Satyry, Bajki, Monachomachia, Myszeidos, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, Pan Podstoli, Powieści wschodnie)
 35. Karpiński F., Poezje, oprac. T. Chachulski, Wrocław 1997
 36. Brodziński K., Wiersze wybrane, oprac. P. Hertz, Warszawa 1966
 37. Koźmian K., Ziemiaństwo polskie, oprac. P. Żbikowski, Kraków 2001
 38. Czartoryski J., Bard Polski, [w:] idem, Poematy i wiersze, oprac. S. Kufel, Zielona Góra 2003
 39. Czartoryski J., Powązki, [w:] idem, op. cit.
 40. Żbikowski P., Klasycyzm postanisławowski, Warszawa 1984
 41. Przybylski, R.  Klasycyzm i sentymentalizm po trzecim rozbiorze (1795-1830), [w:] Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 1997
 42. Trembecki S., Sofiówka, [w:] tenże, Pisma wszystkie, oprac. J. Kott, t. II, Warszawa 1953
 43. Polska tragedia neoklasycystyczna, wybór i oprac. D. Ratajczak, Wrocław 1988
 44. Libera Z., Poezja polska XVIII w., Warszawa 1983
 45. Libera Z., Poezja polska 1800 – 1830, Warszawa 1984
 46. Świat poprawiać – zuchwałe rzemiosło. Antologia, oprac. T. Kostkiewiczowa i Goliński Z., Warszawa 1991
 47. Człowiek oświecenia, red. M. Vovelle, tłum. zbior., Warszawa 2001
 48. Kufel S., Twórczość poetycka Adama Jerzego Czartoryskiego, Zielona Góra 2003
 49. Pokrzywniak J. T., Wstęp, [do:] I. Krasicki, Satyry i listy, wstęp J. T. Pokrzywniak, oprac. Z. Goliński, Wrocław 1988
 50. Maćkowiak K., Słownik a poezja. Z zagadnień świadomości leksykalnostylistycznej polskiego oświecenia, Zielona Góra 2001, s. 15-38
 51. Kostkiewiczowa T., Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko, Warszawa 1979
 52. Niemcewicz J. U., Dwaj panowie Sieciechowie, oprac. J. Dihm, Wrocław 1950, BN I/135
 53. Wirtemberska M., Malwina czyli domyślność serca, Kraków 2002
 54. Godebski, Grenadier-filozof, Kraków 2002
 55. Krajewski M., Podolanka, Kraków 2002
 56. Woronicz J. P., Pisma wybrane, oprac. M. Nesteruk, Z. Rejman, Wrocław 2002, BN I/299
 57. z Radziwiłłów Mostowska, Strach w zameczku, Kraków 2002
 58. Węgierski T. K., Wiersze wybrane, Kraków 2002
 59. Kniaźnin F. D., Wiersze wybrane, oprac. A. K. Guzek, Warszawa 1981
 60. Potocki J., Rękopis znaleziony w Saragossie, tłum. S. Chojecki, oprac. L. Kukulski, t. I – II, Warszawa 1976
 61. Dorinda Outram, Panorama Oświecenia, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca

w zależności od potrzeb

Uwagi

Przewidziano także „lżejszą” formę zaliczenia końcowego tego przedmiotu, tj. zamiast egzaminu – pracę pisemną, niżej punktowaną; w przypadku wyboru pracy pisemnej obowiązuje sylabus przedmiotu uwzględniający ten fakt (dostępny w systemie).


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:40)