SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Religie świata - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Religie świata
Kod przedmiotu W8.2-WH-FilolP-RŚ-W-S10_pNadGenL8SIT
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Bogdan Trocha
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie z definicjami religii, podstawową typologią religii oraz historią religii archaicznych, politeistycznych i uniwersalistycznych oraz ich rozwojem. Określenie związków religii ze społeczeństwem oraz kondycją ludzką.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1. struktura i morfologia sacrum, 2. cechy myślenia archaiczneo i geneza wierzeń religijnych, 3. szamanizm , 4.  religie Mezopotamii, 5. kosmogonie Egiptu, 6. religie Indoeuropejczyków, 7. bogowie greccy i kulty misteryjne 8. taoizm i nauczanie Buddy,  9. religie Celtów, Germanów i Słowian, 10. religie uniwersalne, 11. bóstwa uraniczne, kulty lunarne i solarne,  12. symbolika akwatyczna i telluryczna, narodziny piekła, 13. żywy Kosmos i konstrukcja przestrzeni  świętej, 14. Czas święty 15.  funkcje mitów.

Metody kształcenia

wykład informacyjny i konwersatoryjny

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

zaliczenie test końcowego

Literatura podstawowa

 1. Eliade M., Traktat o historii religii, przeł. J. Wierusz-Kowalski, Warszawa 1993.
 2. Eliade M., Historia wierzeń i idei religijnych, t. 1-3, przeł. S. Tokarski,, A. Kuryś, Warszawa 1988 - 1995.
 3. Szyjewski A., Etnologia religii, Kraków 2001.
 4. Sieradzan  J., Szaleństwo w religiach świata, Kraków 2005.
 5. Weber M., Socjologia religii, przeł. T. Zaorski, G. Sowinski, D. Motak, Kraków 2000.
 6. Burkert W., Starożytne kulty misteryjne, przeł. K. Bielawski, Kraków 2007.
 7. James E. O., Starożytnie bogowie, przeł. L. Cyboran, J. Prokopiuk, Warszawa 1970.
 8. Hornung E., Jeden czy wielu? Koncepcja Boga w starożytnym Egipcie, przeł. A. Niwiński, Warszawa 1991.
 9. Durkheim E., Elementarne formy życia religijnego, przeł. A. Zadrożyńska, Warszawa 1990.

Literatura uzupełniająca

 1. Encyklopedia religii świata, t. 1-2, Warszawa 2002

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:40)