SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia literatury polskiej: literatura romantyzmu i pozytywizmu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia literatury polskiej: literatura romantyzmu i pozytywizmu
Kod przedmiotu 09.2-WH-FP-HLP-B-1/5-K-S14_pNadGen2YPD4
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Aneta Narolska
 • prof. dr hab. Marta Ruszczyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Poszerzenie i uporządkowanie wiedzy o literaturze doby romantyzmu i pozytywizmu w perspektywie historycznej i kulturowej. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania charakterystycznych cech literatury XIX wieku oraz wykształcenie umiejętności analizy i interpretacji tekstów literackich w obrębie obu epok.

Wymagania wstępne

Zaliczenie poprzedniego kursu z historii literatury polskiej.

Zakres tematyczny

Pochodzenie i znaczenie terminu „romantyzm”; periodyzacja; opozycja wobec oświeceniowego racjonalizmu; romantyczna estetyka ekspresji i kreacji; typowe gatunki literackie; romantyzm krajowy i emigracyjny; romantyczny regionalizm; powieść międzypowstaniowa. Geneza i tło polskiego pozytywizmu; antynomie światopoglądu pozytywistycznego; teoria i praktyka literatury tendencyjnej; życie literackie – rola publicystyki; przemiany powieści i noweli; ewolucja pojmowania realizmu; proza naturalistów; żywotność poetyki romantycznej w poezji – przemiany liryki; twórczość przedburzowców; zapowiedzi przełomu modernistycznego.

Metody kształcenia

Wykład analityczny i wykład problemowy; dyskusja panelowa, klasyczna metoda problemowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena aktywności studentów (głosy w dyskusji, rozwiązywanie problemów badawczych), zaliczenie kolokwium, zdanie egzaminu.

Literatura podstawowa

 1. Janion M., Żmigrodzka M., Romantyzm i historia, Warszawa 1978;
 2. Kowalczykowa A., Dramat i teatr romantyczny, Warszawa 1997.
 3. Kulczycka-Saloni J., Literatura polska lat 1876 a inspiracja E. Zoli, Wrocław 1974.
 4. Markiewicz H., Pozytywizm, Warszawa 1980.
 5. Martuszewska A., Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu (1876-1895), Wrocław 1977.
 6. Martuszewska A., Pozytywistyczne parabole, Gdańsk 1997.
 7. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863, pod red. M. Janion, t.1-3, Warszawa-Kraków 1975-1992.
 8. Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Wrocław 1994.
 9. Witkowska A., R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 1997.
 10. Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, red. nauk.  J. Bachórz, G. Borkowska, T. Kostkiewiczowa, M. Rudkowska, M. Strzyżewski, t. 1-2, Toruń-Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca

 1. Bachórz J., „Realizm bez chmurnej jazdy”. Studia o powieściach Józefa Korzeniowskiego, Warszawa 1979.
 2. Bachórz J., Od romantyzmu do powieści tendencyjnej, [w:] Studia o narracji, pod red. J. Błońskiego, Wrocław 1982.
 3. Fita S., „Pozytywista ewangeliczny”. Studia o Bolesławie Prusie, Lublin 2008.
 4. Janion M., Zygmunt Krasiński. Debiut i dojrzałość, Warszawa 1962.
 5. Kowalczykowa A., Słowacki, Warszawa 1999.
 6. Maria” i Antoni Malczewski. Kompendium źródłowe, oprac. H. Gacowa, przedm. J. Maciejewski, Wrocław 1974.
 7. Mazur A., Parnasizm w poezji polskiej drugiej połowy XIX wieku i początku XX wieku, Opole 1993.
 8. Sobieraj T., Fabuły i „światopogląd”. Studia z historii polskiej powieści XIX-wiecznej, Poznań 2004.
 9. Tomkowski J., Mój pozytywizm, Warszawa 1993.
 10. Witkowska A., Mickiewicz. Słowo i czyn, Warszawa 1975.
 11. Woźniakiewicz-Dziadosz M., Między buntem a rezygnacją. O powieściach Narcyzy  Źmichowskiej, Warszawa 1978.
 12. Wyka K., Cyprian Norwid. Studia, artykuły, recenzje, Kraków 1989.
 13. Żmigrodzka M., Orzeszkowa. Młodość pozytywizmu, Warszawa 1965.

Uwagi

Przewidziano także „lżejszą” formę zaliczenia końcowego tego przedmiotu, tj. zamiast egzaminu – pracę pisemną, niżej punktowaną; w przypadku wyboru pracy pisemnej obowiązuje sylabus przedmiotu uwzględniający ten fakt (dostępny w systemie).


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:40)