SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dialektologia polska z elementami etnolingwistyki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dialektologia polska z elementami etnolingwistyki
Kod przedmiotu 09.3-WH-FP-DIA-1-L-S14_pNadGenKQRQ2
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Katarzyna Węgorowska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów  z bogactwem  językowym i kulturowym różnych regionów Polski.

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z zakresu: gramatyki opisowej języka polskiego, rodzimej geografii, etnografii, folkloru.

Zakres tematyczny

Podczas cyklu dialektalno-etnolingwistycznych spotkań studenci zgłębią prymarne i sekundarne cechy dystynktywne pięciu rodzimych dialektów i współtworzących je gwar oraz (między innymi): tajniki wielkopolskiego kozła białego i czarnego, sekrety spiskiej Kuroszówki, językowo-kulturową niepowtarzalność Białego Dunajca, specyfikę etnosu i języka Kaszubów, zależności między Papieżem Janem Pawłem II a Orawą, związki Księżaków Łowickich z Wł. S. Reymontem, bogactwo i różnorodność Kresów Wschodnich, wyróżniki dialektu i dziedzictwa Śląska, problematykę ludowych stereotypów językowo-kulturowych, a także ludowego tabu językowo-kulturowego.

Starannie wyekscerpowana i dobrana dialektalno-etnolingwistyczna problematyka stanowi reprezentatywną ilustrację dawnej i współczesnej wielokulturowości Polski, do której poznania i charakterystyki niezbędna jest interdyscyplinarna i erudycyjna wiedza z zakresu szeroko pojętych i ujętych: językoznawstwa, etnografii, historii, muzyki, malarstwa, etnochoreoligii, geografii... Zajęcia wzbogacają eksponaty, pomoce – desygnaty oraz nagrania zgromadzone w Pracowni Języka i Kultury Ludowej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Metody kształcenia

polimetody

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach; przygotowanie dialektalno-etnolingwistyczno-kulturowej  prezentacji; sprawdzian semestralny.

Literatura podstawowa

 1. S. Dubisz, H. Karaś, N. Kolis, Dialekty i gwary polskie, Warszawa 1995.
 2. K. Dejna, Atlas polskich innowacji dialektalnych, Warszawa 1981.
 3. K. Dejna, Dialekty polskie, Wrocław 1973 i następne wydania.
 4. Z. Sobierajski, Dialekty polskie i folklor z różnych regionów, Poznań 1991.
 5. S. Urbańczyk, Zarys dialektologii polskiej, Warszawa 1968r.
 6. J. Anusiewicz, Lingwistyka kulturowa, Wrocław 1995.
 7. Kolejne wydania Encyklopedii języka polskiego.
 8. T. Kokocińska, Z. Żyburtowicz, Polski rok. Tradycje i obyczaje, Warszawa 2009.
 9. B. Michalec, Polska ginąca, Warszawa 2009.
 10. Wskazane pozycje z serii „Ocalić od zapomnienia”.
 11. Zalecone monografie z serii „A to Polska właśnie”.
 12. Rekomendowane numery kwartalnika „Kultura Wsi”.

Literatura uzupełniająca

publikacje systematycznie polecane przez wykładowcę

Uwagi

Każde zajęcia wzbogacą artefakty zgromadzone w Pracowni Języka i Kultury Ludowej Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:40)