SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Tradycyjne i cyfrowe źródła informacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Tradycyjne i cyfrowe źródła informacji
Kod przedmiotu 15.9-WH-DiksP-TCI-Ć-S14_pNadGenP0Q0Q
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ
  • mgr Kamil Banaszewski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Omówienie podczas zajęć różnych typów dokumentów i źródeł informacji, a także zlecenie studentom: 1) przygotowania prezentacji w Power Poincie (praca w 2-3 osobowej grupie) na temat wybranego opracowania normalizacyjno-standaryzacyjnego (np. w zakresie norm obowiązujących w zbiorach informacji o dokumentach) oraz 2) sporządzenia spisu bibliograficznego (praca indywidualna) na temat omówiony z prowadzącym zajęcia mają na celu rozwinięcie kwalifikacji w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych brokera informacji, które będą rozwijane i doskonalone na dalszych etapach realizacji programu specjalizacji.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Książka i dokument jako przedmiot bibliografii; typy dokumentów i ich typologie; bibliografie tradycyjne (drukowane) i cyfrowe źródła informacji (tu m. in. bibliograficzne bazy danych i bibliografie dostępne online); opis bibliograficzny różnych typów dokumentów; tworzenie spisów bibliograficznych.

Metody kształcenia

metoda wykładowa (w tym wykład konwersatoryjny), metoda obserwacji, metoda działalności praktycznej (indywidualnej i grupowej); heureza (pokonywanie barier i różnego rodzaju ograniczeń w toku debat i wspólnego namysłu)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

wykład – zaliczenie testu końcowego; laboratorium – aktywny udział w zajęciach, ocena przygotowanej prezentacji w Power Poincie, ocena przygotowanej pracy pisemnej (zestawienia bibliograficznego na wybrany temat)

Literatura podstawowa

  1. Bibliografia. Teoria. Praktyka. Dydaktyka. Pod red. J. Woźniak, M. Ochmańskiego, Warszawa 2009.
  2. J. Pacek, Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym, Warszawa 2010.
  3. Wybrane numery prasy branżowej (tu m. in. „Zagadnienia Informacji”).
  4. Wybór materiałów cyfrowych (internetowych). 
  5. Wybór opracowań normalizacyjnych i standaryzacyjnych (polskich norm obowiązujących w zbiorach informacji o dokumentach).

Literatura uzupełniająca

wg bieżących potrzeb

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji broker informacji.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:40)