SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Literaturoznawcze praktyki interpretacyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Literaturoznawcze praktyki interpretacyjne
Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-PKP-LPI-K-S14_pNadGen96ZGP
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. zw. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 

 1. Zaznajomienie się z technikami i strategiami interpretacyjnymi, wypracowanymi na gruncie współczesnych szkół literaturoznawczych
 2. Nabycie umiejętności interpretacji dzieła literackiego oraz wielokierunkowego czytania tekstów literackich.
 3. Nabycie wysokich kompetencji lekturowych oraz umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy dla celów pragmatycznych, zwłaszcza w interpretacji utworów literackich i w tworzeniu samodzielnym tekstów. 

 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 

 1. Interpretacja jako rodzaj postępowania badawczego i jako „ars interpretandi”.
 2. Strategie, modele i kierunki interpretacyjne we współczesnym literaturoznawstwie.
 3. Najważniejsze kierunki w interpretacji dzieła literackiego (m.in. lektura hermeneutyczna, metoda strukturalistyczna, metoda dekonstrukcyjna, intertekstualna i semiotyczna, eksplikacja tekstu, konstruktywizm).
 4. Kulturowe praktyki interpretacyjne.
 5. Granice interpretacji, problem nadinterpretacji.
 6. Interpretacja a użycie.
 7. Etyka i filozofia interpretacji.
 8. Spór o interpretację we współczesnym literaturoznawstwie. 

 

Metody kształcenia

opis wyjaśniający, opis klasyfikujący, rozmowa nauczająca, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywny udział w zajęciach, prezentacja wybranego zagadnienia cząstkowego, praca pisemna

Literatura podstawowa

 

 1. Bieżące artykuły dotyczące analizy i interpretacji dzieła literackiego, publikowane na łamach „Pamiętnika Literackiego, „Tekstów Drugich”, „Ruchu Literackiego” oraz innych czasopism literaturoznawczych.
 2. Barańczak S., Kim naprawdę byli „dwaj panowie stateczności”? albo: z frontu walki o gdybizm, albo: Sławiński nareszcie uzupełniony, [w:] Poezja i duch uogólnienia,  Kraków 1996 lub „Teksty Drugie” 1994, nr 4.
 3. Eco U., Rorty R., Culler J., Brooke-Rose Ch., Interpretacja i nadinterpretacja,  red. S. Collini, przeł. T. Bieroń, Kraków 1996.
 4. Lekcje czytania. Eksplikacje literackie. cz. 1, praca zbiorowa pod red. W. Dynaka i A. W. Labudy, Warszawa 1991,
 5. Liryka polska. Interpretacje, pod red. red. J. Sławińskiego i J. Prokopa, Kraków 1966.
 6. Filozofia i etyka interpretacji,  red. A. F. Kola, A.. Szahaj, Kraków 2007 (wybór).
 7. Pilch A., Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. Literaturoznawstwo i dydaktyka, Kraków 2003.
 8. Sławiński J., Miejsce interpretacji, Gdańsk 206.
 9. Sławiński J., Miron Białoszewski: Ballada od rymu, [w:] Liryka polska. Interpretacje. Pod red. J. Sławińskiego i J. Prokopa, Kraków 1966, s. 403-415.

 

Literatura uzupełniająca

 

 1. Cieliński A., Smużniak K., Strategie interpretacji tekstu poetyckiego, Wałbrzych 2000
 2. Interpretacje aksjologiczne,  red. W. Panas, a. Tyszczyk, Lublin 1997.
 3. Markiewicz H., O falsyfikowaniu interpretacji literackich, „Pamiętnik Literacki” 1996, z. 1, s. 59-73 lub [w:] Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów. Warszawa 1995,  pod red. t. Michałowskiej, Z. Golińskiego, Z. Jarosińskiego, Warszawa 1996, s. 505-522 lub [w:] H. Markiewicz, Dopowiedzenia. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze, Kraków 2000, s. 77-101.
 4.  Mikołajczak M., „W cieniu heksametru”. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta, Zielona Góra 2004.
 5. Ricoeur P., Język, tekst, interpretacja. Wybór pism. Oprac. i przeł. K. Rosner,  Warszawa 1989.
 6. Sawicki S., Granice „sakralnych” interpretacji literatury, [w:] Wartość – sacrum – Norwid,  Lublin 1994, s. 105-132.
 7. „Teksty Drugie” 1996, nr 1 (wybrane artykuły).

 

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji pisanie kreatywne.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:40)