SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Strategie kompozycyjne powieści XIX i XX w. - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Strategie kompozycyjne powieści XIX i XX w.
Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-PKP-SKP-W-S14_pNadGenV25YP
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Aneta Narolska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem wykładów jest: a) scalenie i uporządkowanie wiedzy studentów z zakresu poetyki powieści XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia kompozycji; b) ukazanie głównych kierunków rozwoju powieści, c) doskonalenie umiejętności analizy tekstu literackiego, dostrzegania przemian poetyki powieści, jej związków z obowiązującymi w danych epokach normami, jak i tendencji nowatorskich, d) przygotowanie do podejmowania samodzielnych prób stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce.

Wymagania wstępne

zaliczenie wykładów z teorii recepcji i oddziaływania tekstu literackiego

Zakres tematyczny

Poetyka teoretyczna powieści, teorie powieści, powieść w ujęciu historycznym, sytuacja powieści współczesnej, XIX-wieczna powieść polska w kontekście europejskiej tradycji literackiej, polska powieść współczesna w kontekście powieści literatury powszechnej XX i XXI wieku.

Metody kształcenia

wykład konwersatoryjny, rozmowa nauczająca

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

zaliczenie testu końcowego

Literatura podstawowa

POETYKA TEORETYCZNA POWIEŚCI:

 1. Bartoszyński K., O badaniu układów fabularnych, „Pamiętnik Literacki” 1976, z.1.
 2. Markiewicz H., Czas i przestrzeń w utworach narracyjnych, „Ruch Literacki” 1983, z. 1, [przedruk w:] idem, Prace wybrane, t. IV: Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1996.
 3. Sławiński J., O opisie, „Teksty” 1981, nr 1, [przedruk w:] idem, Prace wybrane, t. IV: Próby teoretycznoliterackie, Kraków 2000.
 4. Sławiński J., Przestrzeń w literaturze: elementarne rozróżnienia i wstępne oczywistości, [w:] Przestrzeń i literatura, red. M. Głowiński i A. Okopień-Sławińska, Wrocław 1978.
 5. Nycz R., Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu, Warszawa 1984.

POETYKA HISTORYCZNA:

 1. Owczarz E., Między retoryką a dowolnością. Wśród romantycznych struktur powieściowych w okresie międzypowstaniowym, Toruń 1993.
 2. Woźniakiewicz-Dziadosz, Polityka i romantyczne struktury powieściowe, Lublin 1986.
 3. Żmigrodzka M., Polska powieść biedermeierowska, „Pamiętnik Literacki” 1966, z. 2, [przedruk w:] eadem, Przez wieki idąca powieść. Wybór pism o literaturze XIX i XX wieku, red. M. Kalinowska, E. Kilak, Warszawa 2002.
 4. Martuszewska A., Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu (1876-1895), Warszawa 1977.
 5. Głowiński M., Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej, [w:] idem, Prace wybrane, t. I, Kraków 1977.
 6. Hadaczek B., Polska powieść rozwojowa w dwudziestoleciu międzywojennym, Szczecin 1985.
 7. Bolecki W., Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym, Wrocław 1982.
 8. Hutnikiewicz A., Przeobrażenia strukturalne dwudziestowiecznej prozy narracyjnej, [w:] idem, Portrety i szkice literackie, Warszawa 1976.
 9. Czapliński P., Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996, Kraków 1997.

Literatura uzupełniająca

TEORIE POWIEŚCI:

 1. Markiewicz H., Teorie powieści za granicą. Od początków do schyłku XX wieku, Warszawa 1995.
 2. Markiewicz H., Polskie teorie powieści. Od początków do schyłku XX wieku, Warszawa 1998.

POETYKA TEORETYCZNA POWIEŚCI:

 1. Głowiński M., Gry powieściowe, Warszawa 1973.
 2. Eile S., Światopogląd powieści, Wrocław 1973.

POETYKA HISTORYCZNA:

 1. Żmigrodzka M., Proza fabularna w kraju, [w:] Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863, t. I, red. M. Janion, B. Zakrzewski, M. Dernałowicz, Kraków 1975.
 2. Bachórz, J. Poszukiwanie realizmu. Studium o polskich obrazkach prozą w okresie międzypowstaniowym 1831-1863, Gdańsk 1972.
 3. Czachowski K., Między romantyzmem a realizmem, Warszawa 1967.
 4. Burkot S., Powieści współczesne (1863-1887) Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kraków 1967.
 5. Żmigrodzka M., Orzeszkowa. Młodość pozytywizmu, Warszawa 1965.
 6. Sobieraj T., Fabuły i „światopogląd”. Studia z historii polskiej powieści XIX-wiecznej, Poznań 2004.
 7. Knysz-Rudzka D., Od naturalizmu Zoli do prozy zespołu „Przedmieście”. (Z dziejów tradycji naturalistycznej w wieku XX), Wrocław 1972.
 8. Brodzka A., Kierunki przeobrażeń dwudziestowiecznej prozy powieściowej, [w:] Z problemów literatury polskiej XX wieku, t. 2: Literatura międzywojenna, red. A. Brodzka, Z. Żabicki, Warszawa 1965.
 9. O prozie polskiej XX wieku, red. A. Hutnikiewicz, H. Zaworska, Wrocław 1971.
 10. Studia o przemianach gatunkowych w powieści polskiej XX wieku, red. T. Bujnicki, Katowice 1987.
 11. Czapliński P., Śliwiński P., Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji, Kraków 2000.
 12. Szaruga L., Współczesna powieść polityczna. Sens literatury, sens historii, Warszawa 2001.

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji pisanie kreatywne.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:40)