SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dydaktyka ogólna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dydaktyka ogólna
Kod przedmiotu 05.1-WH-FP-DO-1-W-S14_pNadGenSWG7E
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Leszek Jazownik, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Studiowanie dydaktyki ma na celu:
- poznanie i zrozumienie przez studentów uczenia się i nauczania jako upodmiotowionego procesu poznania (nauczyciel liczy się ze zdaniem ucznia);
- zrozumienie osobowych i rzeczowych uwarunkowań procesów kształcenia (czynniki osobowe – płynące od nauczyciela i ucznia – przygotowanie, kompetencje, osobowość);
- zrozumienie źródeł, celów kształcenia, zasad ich stanowienia i form realizacji w procesie kształcenia (zapoznanie się z celami, bo one ukierunkowują kształcenie);
- zapoznanie się z tradycją dydaktyczną zarówno narodową jak i zagraniczna;
- zapoznanie ze współczesnymi koncepcjami w rozwoju i modernizacji procesu kształcenia;
- poznanie i zrozumienie zadań nauczyciela w organizacji i realizacji kształcenia;
- rozwijanie i wzbogacanie własnych umiejętności uczenia się, studiowania i samokształcenia.

Wymagania wstępne

zaliczenie przedmiotów specjalizacyjnych w semestrach II i III

Zakres tematyczny

Przedmiot i zadania dydaktyki jako nauki. Główne systemy dydaktyczne. Planowanie pracy dydaktycznej. Dobór i układ treści kształcenia. Cele kształcenia. Ukryty program szkoły. Strategie nauczania i uczenia się. Metody kształcenia związane ze strategią A i P.  Metody kształcenia związane ze strategią O i E.  Formy organizacyjne nauczania i uczenia się. Zasady kształcenia. Środki dydaktyczne – dobór i wykorzystanie. Ład klasowy i dyscyplina uczniów. Proces komunikowania (się) w obszarze działań dydaktycznych. Praca domowa ucznia. Organizacja samokształcenia. Utrwalanie i systematyzowanie wiedzy uczniów. Ewaluacja w wymiarze wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym.

Metody kształcenia

wykład inormacyjny, wykład konwersatoryjny, prezentacja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

zaliczenie pracy pisemnej wymagającej wykazania się orientację w aktualnych publikacjach z dydaktyki ogólnej, umiejętnością referowania ich problematyki oraz określania stanowiska ich autorów

Literatura podstawowa

 1. F. Bereźnicki, Dydaktyka kształcenia ogólnego, Impuls, Warszawa 2001,
 2. Cz. Kupisiewicz , Dydaktyka ogólna, Oficyna Wydawnicza Graf Punkt, Warszawa 2000,
 3. W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa 1987.
 4. J. Półturzycki, Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń 1996.

Literatura uzupełniająca

 1. R. Arends, Uczymy się nauczać, Warszawa 1995.
 2. R. Gagne, L.J. Briggs, W.W. Wager, Zasady projektowania dydaktycznego, tłumaczył. K. Kruszewski, Warszawa 1992.
 3. Bolesław Niemierko,  Między oceną szkolną a dydaktyką, Warszawa 1997.
 4. Sztuka nauczania, cz. I, , pod. red. K. Kruszewskiego, Warszawa 1994.
 5. K. Denek, O nowy kształt edukacji, Toruń 1998,
 6. T. Lewowicki, Przemiany edukacji, Warszawa 1998.
 7. S. Palka, Pedagogika w stanie tworzenia,  Kraków 1999.

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji nauczycielskiej.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:40)