SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kompetencje nauczyciela - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kompetencje nauczyciela
Kod przedmiotu 05.1-WH-FiPlP-WPNP-Ć-S12_pNadGen7UMVW
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Małgorzata Szymczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie i zrozumienie zadań nauczyciela w organizacji i realizacji procesu nauczania, kształtowanie postaw wobec zawodu nauczyciela i jego ról społecznych oraz wychowawczych; wzmocnienie umiejętności decydujących o skuteczności pracy dydaktycznej. Przygotowanie do uczenia się przez całe zawodowe życie: do stawania się skutecznym i dobrym nauczycielem-wychowawcą. Uczenie się refleksji nad własną praktyką i rozwijanie postaw innowacyjno-kreatywnych w celu doskonalenia pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1) Nauczyciel i jego kompetencje, autonomia nauczyciela – pojęcia podstawowe. 2) Obszary kompetencji współczesnego nauczyciela – rzeczowy, psychologiczno-pedagogiczny, diagnostyczny, w zakresie planowania i projektowania, dydaktyczny, komunikacyjny, medialny, autoedukacyjny, związany z kontrolą i oceną. 3) Kompetencje organizacyjne i kierownicze nauczyciela – cechy dobrej organizacji, podstawy planowania pracy własnej i uczniów, ewaluacja zajęć. 4) Kompetencje w zakresie pomiaru i oceny osiągnięć uczniów – narzędzia pomiaru, SSO i PSO w pracy nauczyciela. 5) Kompetencje diagnostyczne nauczyciela – problemowe zachowania uczniów i ich diagnoza, praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – KIPU, PDW, IPET; praca z uczniem zdolnym. 6) Kompetencje w zakresie komunikacji – umiejętności niezbędne dla sprawnego komunikowania się w procesie edukacyjnym, formułowanie zrozumiałego przekazu, komunikacja z uczniami, rodzicami/opiekunami prawnymi, pedagogiem szkolnym oraz innymi nauczycielami. 7) Kompetencje medialne i techniczne nauczyciela – rola mediów we współczesnej szkole, polimetodyczność i multimedialność. 8) Zasady dydaktyczne i ich rola w procesie kształcenia. 9) Refleksyjna praktyka i twórczość pedagogiczna nauczyciela: innowacje, ich rodzaje i uwarunkowania. Programy własne nauczyciela i zasady ich budowy. Kryteria oceny programów nauczania. 10) Wykorzystanie strategii twórczych i metod aktywizujących w procesie kształcenia

Metody kształcenia

Rozmowa nauczająca, dyskusja, praca pod kierunkiem, praca w grupach, praca metodą problemową, prezentacja multimedialna, metoda projektów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

1) uzyskanie 5 punktów za aktywność na zajęciach polegającą na udziale w rozmowie nauczającej i dyskusji, udział w pracach nad praktycznymi rozwiązaniami problemów (ocenie podlegać będzie prezentacja informacji, zajęcie konkretnego stanowiska wobec omawianych problemów, punktowanie w zakresie: 0 -1 pkt); 2) orientacja w aktualnych publikacjach, umiejętność referowania ich problematyki oraz określania poglądu autorów w omawianych sprawach; 3) opracowanie 2 prac projektowych i prezentacja ich na forum grupy (ocenie podlegać będzie: poprawność merytoryczna, wykorzystanie wiedzy dydaktycznej, selekcja informacji, sposób prezentacji); 4) pozytywny wynik końcowego sprawdzianu wiedzy i umiejętności obejmującego problematykę z zakresu tematycznego przedmiotu.

Literatura podstawowa

 1. Kwiatkowska H., Pedeutologia, Warszawa, 2008.
 2. Niemierko B, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2007.
 3. Paris S.G, Ayres L.R, Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem, Warszawa 1997.
 4. Strykowski W., Strykowska J., Pieluchowski J., Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Poznań 2003.
 5. Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, red. K. Kruszewski, Warszawa 1991.
 6. Sztuka nauczania. Szkoła, red. K. Konarzewski, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca

 1. Arends R., Uczymy się nauczać, Warszawa 1994.
 2. De Bono E., Naucz się myśleć kreatywnie, Warszawa1995.
 3. Diagnostyka edukacyjna: cele, materiał, wymagania, red. B. Niemierko, Gdańsk 1994.
 4. Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, Poznań 2000.
 5. Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości: strategie rozwoju, red. J. Szempruch, Rzeszów 2006.
 6. Ernst K, Szkolne gry uczniów. Jak sobie z nimi radzić, Warszawa 1991.
 7. Fisher R., Uczymy jak myśleć, Warszawa 1999.
 8. Fisher R., Uczymy jak się uczyć, Warszawa 1999.
 9. Funkcje i modele komunikacji społecznej w edukacji a kompetencje nauczyciela, red. K. Czerwiński, W. J. Maliszewski, Toruń 2009.
 10. Góralczyk E , Nauczycielem być: jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów i porozumieć się z klasą, Warszawa 2006.
 11. Hamer H., Klucz do efektywności nauczania, Warszawa 1994.
 12. Jakość edukacji: różnorodne perspektywy, red. G. Mazurkiewicz, Warszawa 2012.
 13. Julkowska V., I. Skórzyńska, Niezbędne minimum kompetencji dydaktycznych nauczyciela humanisty w zreformowanej szkole, „Edukacja Medialna” 2000, nr 1.
 14. Kacprzak L., Kompetencje komunikacyjne nauczyciela w przezwyciężaniu agresji i przemocy środowiska szkolnego, Piła 2006.
 15. Komorowska H., O programach prawie wszystko, Warszawa 1999.
 16. Kompetencje nauczyciela : stan, potrzeby i kierunki zmian, red. E. Kozioł [i in.], Zielona Góra 2002.
 17. Kompetencje nauczycieli w reformowanej szkole, red. M. T. Michalczewska, Katowice 2003.
 18. Kompetencje współczesnego nauczyciela, red. K.Żegnałka, Warszawa 2008.
 19. Maliszewski W., Funkcje i modele komunikacji społecznej w edukacji a kompetencje nauczyciela, Warszawa 2009
 20. Michalski J., Warsztat zawodowy nauczyciela, „Nowa Szkoła” 1999, nr 5.
 21. Multimedia w edukacji historycznej i społecznej, red. J. Rulka, B. Tarnowska, Bydgoszcz 2002.
 22. Nauczyciel kompetentny. Teraźniejszość i przyszłość, red. Z. Bartkowicz [i in.], Lublin 2007072007.
 23. Niemierko B., Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa 2002.
 24. Niemierko B., Testy osiągnięć szkolnych. Podstawowe pojęcia i techniki obliczeniowe, Warszawa 1975.
 25. Niemierko B., Pomiar wyników kształcenia, Warszawa 1999.
 26. Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką, Warszawa 1997.
 27. Person T., Nauczyciel, teoria i praktyka, Warszawa 1994.
 28. Programy nauczania w rzeczywistości szkolnej. Tworzenie – wybór – ewaluacja, Warszawa 2012.
 29. Serdyński A., Kompetencje informatyczno-medialne nauczyciela, Szczecin 2007.
 30. Smith A., Przyspieszone uczenie się w klasie, Katowice 1997.
 31. Sołtys D., Szmigel M.K., Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie diagnozy edukacyjnej, Kraków 1999.
 32. Szmidt K. J., Trening kreatywności w szkole wyższej, Łódź 2005.
 33. Sztajnberg A., Podstawy komunikacji społecznej w edukacji, Wrocław 2001.
 34. Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej? Szkoła pełna ludzi, Poznań 2001.
 35. Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Warszawa 2000.
 36. Wawrzak-Chodaczek M., Kształcenie kultury audiowizualnej młodzieży, Wrocław 2000.
 37. Zachowania zawodowe nauczycieli i ich uwarunkowania, red. E. Kozioł, E. Kobyłecka, Zielona Góra 2008.
 38. Zawadzka E., Nauczyciele języków obcych w dobie przemian, Kraków 2004.
 39. Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych, red.
 40. W. Limont, J. Cieślikowska, D. Jastrzębska, Warszawa 2012.

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji nauczycielskiej.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:40)