SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kultura języka polskiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kultura języka polskiego
Kod przedmiotu 09.3-WH-FiPlP-KJP-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ
 • dr Magdalena Idzikowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z narzędziami normatywistyki oraz teorią wspomagającą samodzielne rozstrzygnięcia zagadnień poprawnościowych. Kształcenie umiejętności świadomego i celowego posługiwania się polszczyzną w różnych sytuacjach komunikatywnych.

Podnoszenie poziomu sprawności językowej. Kształtowanie świadomości i wrażliwości językowej studentów.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 • Znaczenie terminu kultura języka. Kultura języka a językoznawstwo. Kultura języka jako jeden z podstawowych składników kultury narodowej. Troska o język w dziejach polszczyzny.
 • System języka, norma, uzus, tekst. Kodyfikacja i jej stosunek do uzusu i systemu. Typy innowacji językowych. Innowacja i błąd. Typy błędów językowych.
 • Zasady oceny normatywnej. Kryteria poprawności językowej.
 • Typologia odmian współczesnej polszczyzny, ich podstawowe właściwości i społeczne uwarunkowania.
 • Grzeczność językowa, etyka, estetyka, etykieta językowa.
 • Poradnictwo językowe w Polsce, podstawowe publikacje normatywne.
 • Przedmiot leksykologii, jej miejsce w językoznawstwie.
 • Kryteria klasyfikacji leksykalnych jednostek języka.
 • Zakres i treść wyrazu. Typy znaczeń wyrazu. Barwa i zasięg jednostek leksykalnych
 • Wybrane zagadnienia z leksykografii. Historia leksykografii polskiej i stan obecny. Słowniki a kultura.
 • Umiejętność pracy ze słownikiem. Charakterystyka wybranych słowników. Budowa artykułu hasłowego, sposoby definiowania leksemów.

Metody kształcenia

dyskusja, praca z tekstem źródłowym, prezentacja

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywny udział w zajęciach, pozytywne oceny ze sprawdzianów i prac pisemnych, opracowanie i prezentacja wybranego zagadnienia z zakresu współczesnych zjawisk językowych

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 15 -
Łącznie 50 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

 1. M. Bugajski, Językoznawstwo normatywne, Warszawa 1993.
 2. M. Bugajski, Język w komunikowaniu, Warszawa 2007.
 3. H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2014.
 4. M. Kaczor, Estetyka słowa a kultura języka, Zielona Góra 2009.
 5. T. Karpowicz, Kultura języka polskiego, Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2013.
 6. M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2014.
 7. A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2014.
 8. Nowe spojrzenie na kryteria poprawności językowej, red. A. Markowski, Warszawa 2012.
 9. Wielki słownik ortograficzny PWN, red. E. Polański, Warszawa 2012.
 10. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2012.
 11. Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2012.
 12. P. Żmigrodzki, Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice 2005.

Literatura uzupełniająca

 1. M. Bugajski, Etyka, etykieta, kultura języka, [w:] Etyka i etykieta w komunikacji językowej, red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski, Poznań 2012, s. 7-21.
 2. M. Bugajski, Normatywista wobec problemów komunikacji językowej, [w:] Norma a komunikacja, red. M. Steciąg i M. Bugajski, Zielona Góra 2009, s. 15-26.
 3. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2013.
 4. S. Kania, J. Tokarski, Zarys leksykologii i leksykografii polskiej, Warszawa 1984.
 5. M. Kita, Językowe rytuały grzecznościowe, Katowice 2005.
 6. A. Markowski, Wykłady z leksykologii, Warszawa 2012.
 7. J. Miodek, Kultura języka w teorii i praktyce, Wrocław 1983.
 8. H. Zgółkowa, T. Zgółka, Językowy savoir-vivre. Praktyczny poradnik posługiwania się polszczyzną w sytuacjach oficjalnych i towarzyskich, Warszawa 2004.
 9. Poradniki językowe i słowniki (wybór); internetowe poradnie językowe.
 10. Komunikaty Rady Języka Polskiego, http://www.rjp.pan.pl/

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:40)