SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarys historii literatury polskiej dla cudzoziemców - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarys historii literatury polskiej dla cudzoziemców
Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-ZHL-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ
 • dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przedstawienie panoramy dziejów literatury i kultury polskiej od jej początków do wieku XXI. Uświadomienie swoistości oraz tożsamości literatury polskiej na tle literatur obcych. Wskazanie punktów węzłowych – najważniejszych tekstów i zjawisk kultury i literatury polskiej w omawianych epokach literackich.  

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Źródła literatury i kultury polskiej.
 2. Wpływy obce – kultury łacińskiej, średniowiecznoeuropejskiej, francuskiej, włoskiej, niemieckiej na kulturę polską.
 3. Swoistość polskiego sarmatyzmu.
 4. Polska literatura ziemiańska.
 5. Szczyt rozwoju kultury polskiej w wiekach XVI/XVII.
 6. Wchodzenie literatury i kultury polskiej w orbitę wpływów ogólnoeuropejskich – wiek XVII i XVIII.
 7. Przyjęcie przez literaturę polską ogólnego paradygmatu kulturowego – dziedzictwo oświecenia.
 8. Cechy swoiste romantycznego światopoglądu polskiego na tle literatury zachodnioeuropejskiej.
 9. Program polskiego pozytywizmu. Pozytywizm zachodnioeuropejski a pozytywizm polski – zbieżności i różnice.
 10. Europejski modernizm i Młoda Polska.
 11. Swoistość okresu międzywojennego w Polsce i na świecie.
 12. Problemy periodyzacji i główne tematy literatury polskiej po II wojnie światowej i współczesnej.

Metody kształcenia

wykład, wykład konwersacyjny, analiza tekstów źródłowych, dyskusja   

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

przygotowanie do zajęć i aktywny w nich udział; zdanie egzaminu  

Literatura podstawowa

 1. R. Bartlett, Panorama średniowiecza, Warszawa 2006.
 2. M. Aston, Panorama renesansu, Warszawa 2003.
 3. D. Outram, Panorama oświecenia, Warszawa 2008.
 4. Poeci polscy od średniowiecza do baroku, oprac. K. Żukowska, Warszawa 1977.
 5. S. Kufel, Obraz pogranicza Rzeczypospolitej w „Journal d`un voyage de Constantinople en Pologne, fait à la suite de son Excellence M. Jacq Porter, Ambassadeur d`Angleterre » [1762] Rudjera Boškovicia, [w :] Byle w ludziach światło było... Księga pamiątkowa ku czci profesora Wacława Woźnowskiego w dziesiątą rocznicę Jego śmierci, Studia Dziewiętnastowieczne t. 10, pod. red. G. Zająca, Kraków 2012, s. 171–179. (tekst w języku angielskim: The description of the Polish Kingdom`s southern territories in Rudjer Boskovic`s Journal d`un voyage de Constantinople en Pologne, fait a la suite de son excellence M. Jacq. Porter, Ambassadeur d`Angleterre [1762], [w:] Notions of the Self. The search for identity in the East Central Europe in the 18th century, eds. D. Dolański, A. Pufelska, Zielona Góra – Potsdam 2012, s. 97–106.
 6. S. Kufel, The Czartoryskis and the English inspirations, [w:] Aufklärung und Kulturtransfer in Mittel- und Osteuropa, I. M. D`Aprile, A. Pufelska (Hg.), Hannover 2009, s. 125–134.
 7. Janion M., Światopogląd polskiego romantyzmu, [w:] tejże, Romantyzm polski wśród romantyzmów europejskich . Studia romantyczne, Wrocław 1973, s. 7-50.
 8. Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu, Wrocław 1985.
 9. Gutowski W., Z próżni nieba ku religii życia: motywy chrześcijańskie w literaturze Młodej Polski, Kraków 2001. 
 10. Gazda G., Awangarda. Nowoczesność i tradycja: w kręgu europejskich kierunków literackich pierwszych dziesięcioleci XX w., Łódź 1987.
 11. Maski współczesności: o literaturze i kulturze XX wieku, red. L. Burska, M. Zaleski, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca

wybrane fragmenty z podręczników historii literatury polskiej; do literatury należy dodać reprezentatywne teksty literackie, uzupełniające listę lektur

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji nauczanie języka polskiego jako obcego.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:40)