SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Archiwizacja i bezpieczeństwo danych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Archiwizacja i bezpieczeństwo danych
Kod przedmiotu 15.9-WH-FiPlP-AD-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Kamil Banaszewski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami cyfrowej archiwizacji (digitalizowania i formatowania) różnych typów danych, a także sposobami przechowywania i udostępniania ich kopii elektronicznych.  

Wymagania wstępne

ukończony kurs z technologii informacyjnej

Zakres tematyczny

Selekcja dokumentów; skanowanie dokumentów tradycyjnych do plików archiwalnych tif, przetwarzanie plików elektronicznych w programach graficznych (GIMP, PhotoShop), konwersja plików graficznych (PDF, DJVu), tworzenie metadanych, redagowanie opisów dokumentów w systemie dLibra, publikowanie dokumentów elektronicznych, tworzenie kolekcji zamkniętych i ogólnodostępnych w systemie dLibra.

Definicje: biblioteka cyfrowa, repozytorium cyfrowe, metadane, kolekcja, archiwizacja, dLibra, DJVu, Federacja Bibliotek Cyfrowych, Europeana, DartEurope, Manuscriptorium.

Sposoby archiwizacja danych i rodzaje archiwów: archiwum tradycyjne (papierowe) i archiwum cyfrowe, sposoby przechowywania danych, cele i zasady archiwizowania.

Bezpieczeństwo archiwów (sposoby zabezpieczania danych).

Metody kształcenia

wykład informacyjny i instruktażowy, metoda obserwacji, metoda działalności praktycznej (indywidualnej i/lub grupowej)

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

wykonanie w ramach zajęć laboratoryjnych zleconych ćwiczeń (indywidualnych i/lub grupowych), polegających na zdigitalizowaniu, odpowiednim sformatowaniu i przygotowaniu do przechowywania i udostępniania dokumentów

Literatura podstawowa

  1. Trembowiecki, A., Digitalizacja zbiorów bibliotecznych: teoria i praktyka, Warszawa 2006.
  2. Kowalska, M., Digitalizacja zbiorów w bibliotekach polskich, Warszawa 2007.
  3. Nahotko, M., Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym, Warszawa 2010.
  4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  5. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, ze zm.
  6. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ze zm.

Literatura uzupełniająca

wg bieżących potrzeb

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji broker informacji.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:40)