SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Archaizacja języka gier - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Archaizacja języka gier
Kod przedmiotu 09.3-WH-LPKSGP-AJG-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Literatura popularna i kreacje światów gier
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Magdalena Hawrysz, prof. UZ
 • dr Iwona Żuraszek-Ryś
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi mechanizmami archaizowania tekstu, rozwijanie umiejętności rozpoznawania typów archaizacji w kontekście epok, konwencji, stylów.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Podstawowe terminy: stylizacja językowa, archaizm, topos, pastisz, parodia, trawestacja.
 2. Typy archaizmów.
 3. Funkcje stylizacji archaicznej.
 4. Archaizacja sfery koncepcyjno-ideowej.
 5. Konwencje gatunkowe a archaizacja języka.

Metody kształcenia

dyskusja,  praca z tekstem źródłowym, prezentacja

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

obecność na zajęciach, aktywny w nich udział, zaliczenie kolokwium

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 15 -
Łącznie 50 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

 1. Bartmiński J., Problemy archaizacji językowej w powieści, [w:] Styl i kompozycja, red. J. Trzynadlowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, s. 218-233.
 2. Bartnicka B., Archaizmy znaczeniowe w tekstach powieści Henryka Rzewu­skiego, "Poradnik Językowy" 1994, s. 1-23.
 3. Berezowski L., Pragmatyczne fundamenty archaizacji, [w:] Przekładając nieprzekładalne, red. W. Kubiński, O. Kubińska i T.Z. Wolański, Gdańsk 2000, s. 129-138 (http://www.ifa.uni.wroc.pl/documents/berezowski/Pragmatyczne fundamenty archaizacji.pdf, dostęp z dnia 21.01.2015).
 4. Dubisz S., Archaizacja w XX-wiecznej polskiej powieści historycznej o średniowieczu, Warszawa 1991.
 5. Klemensiewicz Z., Historia języka polskiego Warszawa 1961–1972, i nast. wydania.
 6. Kopeć J., O archaizacji językowej w literaturze dla dzieci, "Rozprawy Komisji Językowej WTN" 1966, t. 6, s. 81-84.
 7. Kurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska: zarys, Warszawa 2001.
 8. Obrębska A., Od archaizmu do nowej formy językowej, "Język Polski" X, 1925, s. 161-170.
 9. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. S. Gajda, Opole 1995.
 10. Skubalanka T., Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje, Wrocław 1984.
 11. Wilkoń A., Problemy stylizacji językowej w literaturze, "Przegląd Humanistyczny" 1984, nr 3, s. 11-29.
 12. Współczesny język polski , red. J. Bartmiński, Lublin 2001.

Literatura uzupełniająca

 1. Hawrysz M., Zmienność znaczenia wyrazów jako świadectwo systemu wartości, [w:] ”Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, 1997, s. 93-112.
 2. Kucała M., Fora ze "dwora" : archaizmy fleksyjne w rymach, "Annales Academiae Pedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica" 2002, nr 1, s. 181-191.
 3. Nalepa J., Smildno i Smeldingowie: ze studiów nad polskimi archaizmami onomastycznymi, "Slavia occidentalis" 1999, t. 56, s. 69-75.
 4. Skubalanka T., Archaizmy leksykalne pochodzenia biblijnego w polskiej frazeologii, [w:] Studia Historycznojęzykowe, red. A. Kowalska, O. Wolińska,Katowice 2001, s. 213-222.
 5. Wilkoń A.,O języku i stylu „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza: studia nad tekstem, Kraków 1976.
 6. Wiśniewska H., Archaizacja w dramacie Juliusza Słowackiego "Mazepa", „Rocznik Przemyski” 2010, t. 46, z. 3, s. 85-93.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:43)