SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Struktura intrygi - teoria i praktyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Struktura intrygi - teoria i praktyka
Kod przedmiotu 09.2-WH-LPKSGP-Si-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Literatura popularna i kreacje światów gier
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przedmiot ma na celu wyposażenie studenta w wiedzę na temat mechanizmów niezbędnych dla konstrukcji intrygi. Poznanie i zrozumienie technik podstępu, operowania intrygą i kontryintrygą. Świadomego operowania prawdą, fortelem i fałszem. 

Wymagania wstępne

podstawowa wiedza z wcześniejszych kursów z historii literatury i kultury popularnej

Zakres tematyczny

Model intrygi. Koncecpcja zdrady. Maska i przebranie. Fortel i kłamstwo. Trickster. Typy intrygi. Pomocnik w intrydze. Odkrywanie i skrywanie intrygi.

Metody kształcenia

wykłady – wykład informacyjny, wykład analityczny, wykład syntetyczny

ćwiczenia – dyskusja, analiza tekstu źródłowego, prezentacja ustna

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywny udział w zajęciach, zreferowanie zagadnienia na podstawie lektury, zaliczenie kolokwium, uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 85 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 40 -
Łącznie 125 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 5 -

Literatura podstawowa

  1. Dąbała J., Tajemnica i suspens. Wokół głównych problemów creative writing, Lublin 2004.
  2. Eco U., Superman w literaturze masowej. Powieść popularna między retoryką a ideologią, tłum. J. Ugniewska, Warszawa 1996.
  3. Hyde L., Trickster makes this World. Mischief, Myth and Art , New York 1999.
  4. King S., Dance macabre, tłum. P. Braiter, P. Ziemkiewicz, Warszawa 2009.
  5. Matt von P., Intryga. Teoria i praktyka podstępu w literaturze, tłum. I. Sellmer, A. Żychliński, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

  1. Bukowski J., Zarys filozofii spotkania, Kraków 1987.
  2. Radin P., Trickster. Studium mitologii Indian północnoamerykańskich, tłum. A. Topczewska, Warszawa 2010.
  3. Tischner J., Filozofia dramatu. Wprowadzenie, Paryż 1990.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:43)