SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia kultury i literatury popularnej do XIX wieku - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia kultury i literatury popularnej do XIX wieku
Kod przedmiotu 01.0-WH-LPKSGP-HKL-W-S15_pNadGenUF4T1
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Literatura popularna i kreacje światów gier
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Marta Ruszczyńska, prof. UZ
 • dr Aneta Narolska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie 
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poszerzenie i uporządkowanie wiedzy o powszechnej literaturze popularnej do XIX wieku w perspektywie historycznej i kulturowej. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania charakterystycznych cech literatury popularnej XIX wieku oraz wykształcenie umiejętności analizy i interpretacji wybranych tekstów literackich w obrębie szeroko pojętej kultury.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Przedmiot obejmuje literaturę starożytną, europejską i wybranych kultur, jednocześnie skupiając się na XIX-wiecznej literaturze powszechnej. Uwzględnia najbardziej wyraziste gatunki, motywy i schematy fabularne w kontekście historycznoliterackim i antropologicznym oraz ich przemiany i funkcjonowanie w obrębie popkultury.

Metody kształcenia

wykład analityczny i wykład problemowy; dysusja, klasyczna metoda problemowa

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

ocena aktywności studentów, zaliczenie kolokwium, zdanie egzaminu

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 90 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 85 -
Łącznie 175 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 4 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 -
Łącznie 7 -

Literatura podstawowa

 1. Bednarek B., Epos europejski, Wrocław 2001.
 2. Dunin J., Papierowy bandyta. Książka kramarska i brukowa w Polsce, Łódź 1974.
 3. Eco U., Apokaliptycy i dostosowani. Komunikacja masowa a teorie kultury masowej, przeł. P. Salwa, Warszawa 2010.
 4. Eco U., Superman w literaturze masowej. Powieść popularna: między retoryką a ideologią, przeł. J. Ugniewska, Warszawa 1996.
 5. Fiske J., Zrozumieć kulturę popularną, przeł. K. Sawicka, Kraków 2010.
 6. Gemra A., Od gotycyzmu do horroru. Wilkołak, wampir i Monstrum Frenkensteina w wybranych utworach, Wrocław 2008.
 7. Martuszewska A., Światy (nie)możliwe powieści, Gdańsk 2001.
 8. Martuszewska A., Pyszny J., Romanse z różnych sfer, Wrocław 2003.
 9. Nowe formy w literaturze popularnej, pod. red. B. Owczarek i J. Frużyńskiej, Warszawa 2007.
 10. Słownik literatury popularnej, pod red. T. Żabskiego, Wrocław 1996.
 11. Żabski T., Proza jarmarczna XIX wieku. Próba systematyki gatunkowej, Wrocław 1993.

Literatura uzupełniająca

 1. Olivier-Martin Y., Histoire du roman populaire en France de 1840 à 1980, Paris 1980.
 2. Literatura popularna. Dyskursy wielorakie, pod red. E. Bartos i M. Tomczok, Katowice 2013.
 3. Smuszkiewicz A., Zaczarowana gra. Zarys dziejów polskiej fantastyki naukowej, Poznań 1982.
 4. Przerabianie XIX wieku. Studia pod redakcją E. Paczoskiej i B. Szleszyńskiego, Warszawa 2011.
 5. Polska literatura wysoka i popularna 1864-1918: dialogi i inspiracje, pod red. J. Koczkodaj, K. Lesicz-Stanisławska, A. Wietecha, Warszawa 2011.
 6. Z problemów aksjologii literatury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu, pod red. S. Uliasza, Rzeszów 1996.

Uwagi

Przewidziano także „lżejszą” formę zaliczenia końcowego tego przedmiotu, tj. zamiast egzaminu – pracę pisemną, niżej punktowaną; w przypadku wyboru pracy pisemnej obowiązuje sylabus przedmiotu uwzględniający ten fakt (dostępny w systemie).


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:43)