SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kultura języka polskiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kultura języka polskiego
Kod przedmiotu 09.3-WH-LPKSGP-KJP-K-S15_pNadGenVSFC2
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Literatura popularna i kreacje światów gier
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ
 • dr Magdalena Idzikowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z narzędziami normatywistyki oraz teorią wspomagającą samodzielne rozstrzygnięcia zagadnień poprawnościowych. Kształcenie umiejętności świadomego i celowego posługiwania się polszczyzną w różnych sytuacjach komunikatywnych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 • Znaczenie terminu kultura języka. Kultura języka a językoznawstwo. Kultura języka jako jeden z podstawowych składników kultury narodowej.
 • System języka, norma, uzus, tekst. Kodyfikacja i jej stosunek do uzusu i systemu.
 • Typy innowacji językowych. Innowacja i błąd. Typy błędów językowych.
 • Kryteria poprawności językowej, hierarchia i zakres stosowania.
 • Typologia odmian współczesnej polszczyzny, podstawowe właściwości i społeczne uwarunkowania.
 • Poprawność wymowy.
 • Poprawność leksykalno-stylistyczna.
 • Poprawność słowotwórcza. Najnowsze tendencje.
 • Poprawność frazeologiczna. Frazematyka.
 • Poprawność fleksyjna (ze szczególnym uwzględnieniem nazw własnych).
 • Poprawność składniowa.
 • Wybrane zagadnienia ortografii i interpunkcji polskiej.
 • Grzeczność językowa, etyka, etykieta językowa. Grzeczność w komunikacji interpersonalnej, interpersonalno-medialnej, publicznej i masowej.
 • Poradnictwo językowe w Polsce, podstawowe publikacje normatywne.

Metody kształcenia

wykład, dyskusja, praca z tekstem źródłowym, prezentacja

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywne uczestnictwo w zajęciach, opracowanie i prezentacja wybranego zagadnienia z zakresu współczesnych zjawisk językowych, pozytywna ocena z pracy pisemnej

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 70 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 -
Łącznie 100 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 4 -

Literatura podstawowa

 1. M. Bugajski, Językoznawstwo normatywne, Warszawa 1993.
 2. M. Bugajski, Język w komunikowaniu, Warszawa 2007.
 3. H. Jadacka, Kultura języka polskiego, Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2014.
 4. M. Kaczor, Estetyka słowa a kultura języka, Zielona Góra 2009.
 5. T. Karpowicz, Kultura języka polskiego, Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2013.
 6. M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2014.
 7. A. Markowski, Kultura języka polskiego, Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2014.
 8. Nowe spojrzenie na kryteria poprawności językowej, red. A. Markowski, Warszawa 2012.
 9. Wielki słownik ortograficzny PWN, red. E. Polański, Warszawa 2012. 
 10. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca

 1. M. Bugajski, Etyka, etykieta, kultura języka, [w:] Etyka i etykieta w komunikacji językowej, red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski, Poznań 2012, s. 7-21.
 2. M. Bugajski, Normatywista wobec problemów komunikacji językowej, [w:] Norma a komunikacja, red. M. Steciąg i M. Bugajski, Zielona Góra 2009, s. 15-26.
 3. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2013.
 4. M. Kita, Językowe rytuały grzecznościowe, Katowice 2005.
 5. E. Kołodziejek, Poprawna polszczyzna w praktyce. Poradnik dla tych, którzy chcą dobrze mówić i pisać po polsku, Szczecin 1998.
 6. J. Miodek, Kultura języka w teorii i praktyce, Wrocław 1983.
 7. Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2012.
 8. H. Zgółkowa, T. Zgółka, Językowy savoir-vivre. Praktyczny poradnik posługiwania się polszczyzną w sytuacjach oficjalnych i towarzyskich, Warszawa 2004.
 9. Poradniki językowe i słowniki (wybór); internetowe poradnie językowe.
 10. Komunikaty Rady Języka Polskiego, http://www.rjp.pan.pl/

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:43)