SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria i genologia literatury popularnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria i genologia literatury popularnej
Kod przedmiotu 09.2-WH-LPKSGP-TiGL-W-S15_pNadGen1U1AQ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Literatura popularna i kreacje światów gier
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

 1. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu teorii i genologii literatury popularnej.
 2. Kształcenie umiejętności rozpoznawanie poszczególnych gatunków oraz subgatunków, określania ich konkretnych cech.
 3. Zrozumienie  i poznanie mechanizmów rządzących poetykami poszczególnych gatunków.
 4. Umiejętne operowanie metodami oraz charakterystycznymi dla nich definicjami.
 5. Rozwijanie umiejętności pozwalających na samodzielną pracę intelektualną z tekstem i wyciąganie wniosków teoretycznych na podstawie materiału literackiego.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Sposoby funkcjonowania „fantastyczności”.
 2. Teoria „wtórnej rzeczywistości”.
 3. Spektrum narracyjne i literacka ewolucja.
 4. Fanatsmageneza.
 5. Miejsca fantastyczności.
 6. Typologie bohatera.
 7. Teoria powieści grozy.
 8. Teoria fantasy i science fiction.
 9. Teoria powieści kryminalnej.
 10. Typologia i klasyfikacja dzieł literackich.
 11. Kalki i palimpsesty.
 12. Struktury narracyjne i schematy fabularne.
 13. Teorie gatunków literatury popularnej.

14. Fantastyka a futurolgia.

Metody kształcenia

wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, wyjaśnienie, opis, dyskusja, rozmowa nauczająca, ćwiczenia przedmiotowe

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywny udział w zajęciach potwierdzający znajomość lektur teoretycznych, pozytywne oceny z zapowiadanych pisemnych sprawdzianów, zdanie egzaminu

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 90 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 -
Łącznie 150 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 4 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 6 -

Literatura podstawowa

 1. A. Zgorzelski, fantastyka utopia science fiction. Ze studiów nad rozwojem gatunków, Warszawa 1980.
 2. A. Martuszewska, „Ta trzecia” Problemy literatury popularnej, Gdańsk 1997.
 3. G. Trębicki, Fantasy. Ewolucja gatunku, Kraków 2007.
 4. S. Lasić, Poetyka powieści kryminalnej. Próba analizy strukturalnej, tłum. M. Petryńska, Warszawa Warszawa 1976.
 5. S. Lem, Fantastyka i futurologia, t. 1-2, Kraków 1984.
 6. A. Smuszkiewicz, Stereotyp fabularny fantastyki naukowej, Warszawa 1980.
 7. N. Carroll, Filozofia sztuki masowej, tłum. M. Przylipiak, Gdańsk 2011.
 8. B. McHale, Powieść postmodernistyczna, tłum. M. Płaza, Kraków 2012.
 9. G.K. Wolfe, Critical Terms for Science Fiction and Fantasy. A Glossary and Guide to Scholarship, New York 1986.

Literatura uzupełniająca

 1. K. Burke, The Philosophy of Literarry Form. Studies in Symbolic Action, Berkeley 1984.
 2. M. Wydmuch, Gra ze strachem, Warszawa 1975.
 3. Good Fiction Guide, ed. by J. Rogers, Oxford 2001.
 4. N. Frye, Anatomia krytyki, tłum. M. Bokiniec, Gdańsk 2012.
 5. K. Mroczkowska-Brand, Przeczucia innego porządku. Mapa realizmu magicznego w literaturze światowej XX i XXI wieku, Kraków 2009.
 6. R. Caillois, Żywioł i ład, tłum. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1973.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:43)