SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kreacja bohatera - warsztaty - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kreacja bohatera - warsztaty
Kod przedmiotu 09.2-WH-LPKSGP-KB- 16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Literatura popularna i kreacje światów gier
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Aneta Narolska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wykształcenie umiejętności tworzenia postaci na podstawie treści zawartych w tekstach kultury.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Techniki i metody kreacji postaci literackiej (postaciowanie bezpośrednie i pośrednie), zawartość i struktura postaci literackiej, motywacje, funkcje konstrukcyjne w obrębie świata przedstawionego, archetypiczność, stereoptypizacja postaci.
 2. Typy bohaterów charakterystyczne dla wybranych gatunków prozy popularnej.
 3. Postać jako element fabuły gry komputerowej.
 4. Typy postaci charakterystyczne dla określonych gatunków gier (przygodowej, fabularnej).
 5. Ramowa charakterystyka postaci w scenariuszu gry.

Metody kształcenia

polimetody

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

  aktywny udział w zajęciach, przygotowanie projektu

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 15 -
Łącznie 50 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

 1. Downs W. M., Russin R. U., Jak napisać scenariusz filmowy?, Warszawa 2010.
 2. Eco U., Superman w literaturze masowej. Powieść popularna: między retoryką a ideologią, przeł. J. Ugniewska, Warszawa 1996.
 3. Gemra A., Od gotycyzmu do horroru. Wilkołak, wampir i Monstrum Frenkensteina w wybranych utworach, Wrocław 2008.
 4. Kosowska E., Postać literacka jako tekst kultury, Katowice 1990.
 5. Markiewicz H., Postać literacka, [w:] idem, Prace wybrane, t. IV: Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1996.
 6. Martuszewska A., Pyszny J., Romanse z różnych sfer, Wrocław 2003.
 7. Postać w dziele literackim, pod red. Cz. Niedzielskiego i J. Speiny, Toruń 1982 (tu: M. Bujnicka, Bohaterki romansu popularnego (Z zagadnień konstrukcji); H. Dubowik, Typologia postaci fantastycznych).
 8. Sapkowski A., Rękopis znaleziony w smoczej jaskini. Kompendium wiedzy o literaturze fantazy, Warszawa 2005 (tu rozdział VIII: Bohater naszych czasów, czyli o bohaterach i bohaterkach fantasy garść przemyśleń; rozdział X: Stwory światła, mroku, półmroku i ciemności).

Literatura uzupełniająca

 1. Angenot M., Le Héros du roman populaire. Recherches en paralittérature, Montréal 1975.
 2. Krzemińska W., Bohater mityczny w powieściach polskich i francuskich XIX wieku, Warszawa 1985.
 3. Martuszewska A., „Ta trzecia”. Problemy literatury popularnej, Gdańsk 1997.
 4. Mitosek Z., Literatura i stereotypy, Warszawa 1974.
 5. Propp W., Morfologia bajki, przeł. W. Wojtyła-Zagórska, Warszawa 1978.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:43)