SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dezinformacja w świecie współczesnym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dezinformacja w świecie współczesnym
Kod przedmiotu 15.9-WH-FiPlP-DW-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Literatura popularna i kreacje światów gier
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Radosław Sztyber
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym celem kursu jest zaprezentowanie wartości informacji internetowej w ogóle, a zwłaszcza dezinformacji, a przede wszystkim jej źródeł, rozmiaru i form, ale również innych cech danych rozpowszechnianych w cyberprzestrzeni, które mogą wpływać na nieporozumienia (zamierzone, przypadkowe?) pomiędzy autorami i ich odbiorcami. Laboratoria winny umożliwić – dzięki realizacji dwóch projektów (indywidualnego i zespołowego) – i) znalezienie i opisanie istoty oczywistych dowodów dezinformacji, ii) scharakteryzowanie ich źródeł (przyczyny, a także motywy autorów, nadto: błędy, inne typy usterek itd.) i iii) ukazanie, co najważniejsze, skali różnic (w odniesieniu do niekwestionowanej wiedzy). Planuje się, żeby tematykę wspomnianych projektów ustalić w toku akademickiej debaty podczas dwóch lub trzech pierwszych spotkań.

Wymagania wstępne

podstawowa wiedza z zakresu wykorzystania aplikacji komputerowych i internetowych

Zakres tematyczny

Śledzenie i identyfikacja (zespołowa – skoncentrowana na temacie dotyczącym literatury staropolskiej i oświecenia oraz indywidualna – poświęcona dowolnemu problemowi wybranemu przez studenta) danych cyfrowych (publikowanych w cyberprzestrzeni), które okazują się niewłaściwe ze względu na ich braki, brak kompetencji piszących, niedoskonałości itp.

Metody kształcenia

metoda informacyjna, analityczna, syntetyczna, konwersatoryjna, problemowa, obserwacyjna, praktyczna (w związku z koniecznością wykonania projektów), dyskusja, praca ze źródłami (tradycyjnymi i cyfrowymi)

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

zrealizowanie zleconych zadań i wykonanie projektów

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 15 -
Łącznie 50 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

 1. Akademicka społeczność informacyjna. Na przykładzie środowiska akademickiego [....], red. L. Haber, Kraków 2005.
 2. Bylina B., Bylina J., Mycka J., Podstawy Technologii informacyjnej i informatyki w przykładach i zadaniach, Lublin 2007.
 3. Castells M, Galaktyka internetu. Refleksje nad internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań 2003.
 4. Danowski B., Komputer PC. Ćwiczenia praktyczne, Gliwice 2006.
 5. Informacja – dobra lub zła nowina, red. A. Szewczyk, Szczecin 2004 (chosen parts).
 6. Nicholas D., Ocena potrzeb informacyjnych w dobie Internetu, Warszawa 2001.
 7. Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, red. L. Haber, Kraków 2002.
 8. Sokół M., Rajca P., Internet. Ilustrowany przewodnik, Gliwice 2007.
 9. Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, red. L. Haber, Kraków 2004.
 10. Sztyber R., Internet — źródło wiedzy czy niewiedzy? Na marginesie „Bogurodzicy” w cyberprzestrzeni, [w:] Edukacja literacka wobec przemian cywilizacyjnych i kulturowych, red. M. Sinica i L. Jazownik, Zielona Góra  2008.
 11. Sztyber R., Z zagadnień edytorstwa elektronicznego, [w:] Prace Edytorskie, red. S. Kufel i K. Grabias-Ba­na­szewska, t. 1, Zielona Góra 2009.

Literatura uzupełniająca

w zależności od potrzeb

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji broker informacji.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:43)