SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia Austrii, Niemiec i Szwajcarii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia Austrii, Niemiec i Szwajcarii
Kod przedmiotu 08.3-WH-FGP-HST-1-Ć-S14_pNadGen2OXTG
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Wolfgang Brylla
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Historia tłumaczy teraźniejszość. Aby zrozumieć dzisiejsze kraje z niemieckiego obszaru językowego (Niemcy, Austria, Szwajcaria), należy zagłębić się w ich dzieje. Przedmiotem zajęć stanie się więc ta najdawniejsza, jak i ta najbliższa historia krajów niemieckojęzycznych. Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z pojedynczymi, wybranymi aspektami historycznymi, skontekstualizowanie ich oraz ukazanie ich wpływu na czasy obecne.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny zajęć obejmuje historię krajów niemieckojęzycznych począwszy od czasów plemion germańskich po XXI wiek. Omówione zostaną m.in. niemieckie średniowiecze, Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, cesarstwo Habsburgów, reformacja, wojna 30-letnia, Prusy za panowanie Hochenzollernów, ruchy rewolucyjne XIX wieku, zjednoczenie Niemiec, I wojna światowa, Republika Weimarska, II wojna światowa i historia najnowsza po 1945 roku. Oprócz tego przedstawione zostaną najważniejsze, kluczowe wydarzenia w historii Szwajcarii.

Metody kształcenia

praca z tekstem źródłowym, praca w grupach, wykład tematyczny, prowokowane dyskusje

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywność oraz przygotowanie do zajęć, zaliczenie prac domowych, oddanie oraz zaliczenie referatu, zaliczenie kolokwium i sprawdzianów

Literatura podstawowa

1. Dieter Raff: Deutsche Geschichte. München 1985.

2. Michael Behnen (Hrsg.): Deutsche Geschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart 1997.

3. Golo Mann: Deutsche Geschichte des 19. Jahrhunderts. Frankfurt am Main 1958.

4. Hajo Holborn: Deutsche Geschichte in der Neuzeit (Bd. 1). Frankfurt am Main 1981.

5. Hajo Holborn: Deutsche Geschichte in der Neuzeit (Bd. 2). Frankfurt am Main 1981.

6, Helmut Müller: Deutsche Geschichte in Schlaglichtern. Mannheim 1996.

7. Fragen an die deutsche Geschichte: Ideen, Kräfte, Entscheidungen von 1800 bis zur Gegenwart. Bonn 1974.

8. Hagen Schulze: Kleine deutsche Geschichte. München 1996.

9. Duden. Deutsche Geschichte: Was jeder wissen muss. Mannheim 2009.

Literatura uzupełniająca

1. Jerzy Krasuski: Historia Niemiec. Wrocław 2008.

2. Władysław Czapliński/Adam Galos/Wacław Korta: Historia Niemiec. Wrocław 2010.

3. Tomasz Paluszyński: Historia Niemiec i państw niemieckich. Zarys dziejów politycznych. Poznań 2006.

4. Henryk Wereszycki: Historia Austrii. Wrocław 1986.

5. Jerzy Wojtowicz: Historia Szwajcarii. Wrocław 1989.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-06-2018 17:31)