SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologia informacyjna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologia informacyjna
Kod przedmiotu 11.3-WH-FGP-TI-Ć-S14_pNadGenOVBWA
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Piotr Krycki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma na celu zorientowanie studenta w możliwościach dostępnych aplikacji komputerowych, co jest normą w kontekście współczesnych przemian cywilizacyjnych i kulturowych. Zajęcia pomyślano tak, by poprzez wykonanie serii konkretnych i precyzyjnie zdefiniowanych zadań a) uświadomić potencjał instrumentów elektronicznych, b) wyrobić umiejętność korzystania z ich rozmaitych funkcji oraz c) zaprezentować paletę ewentualnych zastosowań cyfrowego przetwarzania danych. Na zajęciach kładzie się akcent na praktyczność umiejętności, z których może skorzystać właściwie student każdego kierunku. Pozyskana w ten sposób wiedza i kompetencje okażą się przydatne nie tylko w dalszym toku studiów, w trakcie pisania prac dyplomowych, ale również podczas realizacji obowiązków zawodowych – na stanowisku urzędniczym, w redakcji, w szkole itp. Dodatkowo projekt tworzony będzie w języku niemieckim, co na ma celu pracę nad praktycznym użyciem języka i poszerzeniem słownictwa ogólnego i branżowego w zależności od wybranej tematyki projektu.

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość obsługi komputera i jego aplikacji.

Zakres tematyczny

 • Programy komputerowe i ich funkcje, możliwości (w szczególności edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji multimedialnych)
 • Komputer jako narzędzie uczeniu się i nauczaniu języka obcego
 • Korzystanie z internetowych baz danych (np. czasopism lub naukowych)

Metody kształcenia

Metoda wykładowa, poglądowa, obserwacji, metoda działań praktycznych (w wymiarze indywidualnym poprzez realizację cyklu zadań), heureza (pokonywanie barier i ograniczeń programowych w toku debat i wspólnego namysłu).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykonanie wskazanych do zrealizowania zadań i pracy końcowej (projekt wykonany z wykorzystaniem technik cyfrowych). Zaliczenie z oceną na podstawie: ocena przygotowanego projektu (50% oceny), ocena poprawności językowej projektu (50% oceny).

Literatura podstawowa

 1. Bradbury A., Jak zorganizować prezentację, przeł. T. Rzychoń, Gliwice 2004.
 2. Bylina B., Bylina J., Mycka J., Podstawy Technologii informacyjnej i informatyki w przykładach i zadaniach, Lublin 2007.
 3. Danowski B., Komputer PC. Ćwiczenia praktyczne, Gliwice 2006.
 4. Gajek, E., Komputery w nauczaniu języków obcych, PWN, Warszawa 2002.
 5. Kopertowska, M., Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Moduł 2 „Użytkowanie komputerów”, Warszawa 2004.
 6. Kopertowska, M., Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Moduł 3 „Przetwarzanie tekstów”, Warszawa 2004.
 7. Sokół M., Rajca P., Internet. Ilustrowany przewodnik, Gliwice 2007.

Literatura uzupełniająca

Materiały online oraz inne każdorazowo ustalane przez prowadzącego.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-06-2018 21:28)