SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wiedza o instytucjach europejskich - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wiedza o instytucjach europejskich
Kod przedmiotu 14.6-WH-FGP-WIE-Ć-S14_pNadGenQ5WFQ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Bogumiła Husak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot Wiedza o instytucjach europejskich jest częścią bloku specjalizacyjnego Język w administracji, handlu i usługach. W związku z tym nadrzędnym celem tego przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę na temat funkcjonowania systemu politycznego w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości przełożenia wiedzy teoretycznej na rynek pracy i sytuację zawodową.

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2.

Zakres tematyczny

W ramach zajęć przewidziano przekazanie wiedzy na temat teorii organizacji międzynarodowych i ich roli
we współczesnym świecie, zapoznanie studentów z typologią i zasadami członkostwa w organizacjach
międzynarodowych, analiza etapów integracji europejskiej po drugiej wojnie światowej, przekazanie
wiedzy na temat struktury instytucjonalnej i kompetencji Unii Europejskiej, wyrobienie umiejętności
prawidłowego stosowania i tłumaczenia terminologii unijnej, wyrobienie umiejętności krytycznej oceny
działania organizacji międzynarodowych, rozwinięcie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu
pozwalające na rozróżnianie organizacji międzyrządowych od międzynarodowych, na opis struktury
organizacji międzynarodowych i charakterystykę ich kompetencji w kontekście rynku pracy i orientacji
zawodowej.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, metoda projektu, praca z dokumentem źródłowym, gry dydaktyczne, praca w grupach,
dyskusja okrągłego stołu, prezentacja w programie Power-Point.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Systematyczny i aktywny udział w zajęciach.

Literatura podstawowa

J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji, Warszawa 2008.
G. Chojnacki, Integracja europejska - odpowiedzialność chrześcijańska : materiały z polsko-niemieckiego sympozjum z 9 marca 2002 r. w Słubicach = Europäische Integration - christliche Verantwortung : die Dokumentation des deutsch-polnischen Symposiums am. 9. März 2002, Warszawa 2004
L. Ciamaga, Unia Europejska: Podręcznik akademicki, Warszawa 2002.
K. Głąbicka, Europejska przestrzeń socjalna : zarys problematyki , Warszawa 2002.
E. Latoszek, Integracja europejska w perspektywie XXI : wyzwania dla Polski , Warszawa 2003.
M. Mankowicz, J.W. Kaczyński, Oblicza współczesnego państwa, Toruń 2002.
K. A. Wojtaszek, System instytucjonalny Unii Europejskiej , Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca

Glosariusze: http://iate.europa.eu, http://eurovoc.europa.eu
Portal Unii Europejskiej, http://europa.eu.int
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_de.htm

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-06-2018 21:56)