SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Kod przedmiotu 05.0-WH-WHSNP-POW-Ć-S14_pNadGen4GOEJ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 30 2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel główny: poznanie teoretycznych podstaw działalności opiekuńczo-wychowawczej.

Cele szczegółowe: słuchacz: pozna podstawową i uporządkowaną wiedzę ogólną o działalności i rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczej, jej istocie, rodzajach, składnikach; potrafi odnieść wiedzę ogólną do praktyki i własnego doświadczenia; ma świadomość swojej wiedzy i potrafi ją zastosować.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza pedagogiczna i psychologiczna nabyta w toku edukacji.

Zakres tematyczny

Ćwiczenia

1. Opieka w ujęciu wybranych autorów. Podstawowa terminologia w opiece nad dzieckiem. Ćwiczenia w rozwijaniu empatii i zrozumienia motywów postępowania opiekunów i podopiecznych.

2-3. Opieka nad dzieckiem w rodzinie (opieka nad dzieckiem w rodzinach o różnej strukturze, opieka nad dzieckiem w rodzinach dysfunkcyjnych).

4. Sieroctwo- kategorie sieroctwa, przyczyny, analiza zagadnienia.

5. Opieka nad dzieckiem i rodziną zaburzoną oraz niewydolną wychowawczo- najnowsze tendencje.

6. Wspieranie rodziny dysfunkcyjnej – asystent rodziny, rodzina wspierająca, placówka wsparcia dziennego (np. świetlica środowiskowa, ognisko wychowawcze).

7. Opieka nad dzieckiem pozbawionym opieki rodzicielskiej:

- rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka

- placówka socjalizacyjna i interwencyjna

- adopcja, rodzaje adopcji.

9. Dziecko w placówkach wspomagających rodzinę. Tendencje europejskie.

10. Blaski i cienie rodzinnej opieki zastępczej nad dzieckiem, tendencje europejskie.

11. Dziecko w instytucjonalnych formach opieki zastępczej.

12. Kompetencje opiekuńcze i wychowawcze nauczyciela, np. integrowanie grupy wychowawczej, doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, podnoszenie samooceny uczniów.  

13-14.Społeczność lokalna. Elementy konstytuujące społeczność lokalną, rola więzi społecznej (w tym więzi sąsiedzkiej), sposoby i skutki aktywizacji społeczności lokalnej na rzecz efektywności opiekuńczo – wychowawczej. Działalność organizacji pozarządowych, jako przejaw aktywności społeczności lokalnej.

15. Podsumowanie zajęć.

Metody kształcenia

Ćwiczenia.

Dyskusja  problemowa z zastosowaniem prezentacji medialnej. Praca w małych grupach, praca z tekstem, krótkie filmy instruktażowe, dyskusja (burza mózgów).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia

Zaliczenie z ćwiczeń: odbywa się na podstawie oceny poziomu aktywnego i merytorycznego uczestnictwa w zajęciach (20% oceny), oceny z kolokwium końcowego (80%). Kolokwium jest pracą pisemną. Ocenę pozytywną z kolokwium, z progami punktowymi, stanowi 60% pozytywnych odpowiedzi.

Literatura podstawowa

Dąbrowski Z. (2006). Pedagogika opiekuńcza w zarysie. Część pierwsza i druga. Olsztyn.

Gajewska G. (2009). Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki. Zielona Góra.

Albański L., Gola S. (2013). Wybrane zagadnienia z pedagogiki opiekuńczej, książka do pobrania (bezpłatnie) w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej (DBC) pod adresem: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=23690&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

Badora S., Róg A., Zięba Kołodziej B. (2014, red.). Pedagogika opiekuńcza. W poszukiwaniu rozwiązań teoretycznych i praktycznych. Wyd. PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg.

Dąbrowski Z. (2002). Kulpiński F., Pedagogika opiekuńcza. Historia, teoria, terminologia (2002), s. 101-156. 

Kelm A. (2000). Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, s.17-35.

Jundziłł E., Pawłowska R., (2008, red.). Pedagogika opiekuńcza – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Gdańsk.

Wybrane artykuły z czasopisma „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”

Każdorazowo uaktualnia i przekazywana przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca

Andrzejewski M. (2007). Domy na piasku. Domy dziecka. Od opieki nad dzieckiem do wspierania rodziny. Poznań.

Badora S., Marzec D., System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie (2002), s.239-263 plus do wyboru jakiś kraj,   Brągiel J., Badora S. (2005). Formy opieki wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej. Opole.

Basiaga J., Badora S. (2010). Gotowość rodziców do reintegracji z dziećmi umieszczonymi w pogotowiu rodzinnym, „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, nr 10.

Becelewska D. (2007). Choroba sieroca. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 5.

Gajewska G., Doliński A., Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga. Scenariusze zajęć wychowawczych. T.1, Zielona Góra 2007.

Gajewska G. (2009). Rodzinna opieka zastępcza z perspektywy województwa lubuskiego. Zielona Góra.

Napiórkowska K. (2013). Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w świetle danych statystycznych. „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, nr 8.

Olubiński A., (2001, red). Tożsamość oraz dylematy pedagogiki opiekuńczej. s. 181-189. 

 Sztander W. (2006). Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym, Warszawa 2006.

Izdebska J. (2004). Dziecko osamotnione w rodzinie. Białystok.

Stelmaszuk W. (2001, red), Zmiany w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą. Perspektywa Europejska. Warszawa, od s. 51.

Kawula (2003, red). Pedagogika społeczna. Dokonania – aktualności – perspektywy - do wyboru np. s.98.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dziennik Ustaw 2011, nr 149, poz. 887 z późniejszymi zmianami.

Brągiel J., Badora S. (2005). Formy opieki wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej – o świetlicach (219-227), innych formach (219-247), wybrać dowolną placówkę od str. 289-517.

 

Każdorazowo uaktualniana, ustalana i przekazywana przez prowadzącego.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-09-2018 18:20)