SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Krajoznawstwo turystyczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Krajoznawstwo turystyczne
Kod przedmiotu 08.9-WH-FGP-KT-Ć-S14_pNadGenLG1NM
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Bogumiła Husak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z formami, kierunkami, dorobkiem i tradycjami krajoznawstwa poprzez przekaz podstawowej wiedzy w zakresie walorów krajoznawczych i turystycznych poszczególnych regionów Polski i Niemiec oraz rozbudzenie postawy dbałości o dorobek kulturowy, przyrodniczy i materialny obu krajów ze szczególnym naciskiem na ukazanie bogactwa turystycznego, geograficznego i kulturowego regionu Środkowego Nadodrza, m.in. obszaru zielonogórskiego, nowosolskiego, żarskieo, żagańskiego oraz sulechowskiego. Zajęcia prowadzone w języku niemieckim w celu pogłębienia wiedzy studenta z zakresu słownictwa turystycznego oraz wiedzy historycznej.

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie minimum B2.

Zakres tematyczny

1. Pojęcie krajoznawstwa - jego ewolucja, zakres i funkcje we współczesnym społeczeństwie.
2. Organizacja krajoznawstwa w Polsce i w Niemczech. Zastosowanie metod krajoznawczych w poznawaniu terenu na przykładzie wybranych regionów.
3. Kultura ludowa w Polsce i w Niemczech.
4. Regiony turystyczne Polski i Niemiec– charakterystyka.
5. Najciekawsze pod względem krajoznawczym miasta polskie i niemieckie. Główne obiekty turystyczne w Polsce i w Niemczech.
6. Mniejszości narodowe, kulturowe i religijne w Polsce oraz ich historia, kultura i zabytki.
7. Kulturowa historia Środkowego Nadodrza - miejscowości/zabytki/pomniki
8. Turystyczne szlaki piesze i rowerowe Środkowego Nadodrza.

Metody kształcenia

1. dyskusja problemowa

2. pokaz multimedialny

3. metoda działalności praktycznej

4. referat w formie pokazu Power Point i portfolio

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach, przygotowanie prezentacji w Power Point, przygotowanie Portfolio na temat turystycznych i kulturalnych walorów Środkowego Nadodrza.
 

Literatura podstawowa

Clauss E., Führer durch Grünberg in Schlesien und seine nähere Umgebung, Frankfurt nad Menem 1984.
Gołembski G. (red)., Regionalne aspekty rozwoju turystyki, PWN, Warszawa-Poznań 1999.
Kanon krajoznawczy Polski, Wyd. PTTK Kraj Warszawa 2000,
Kowalski S., Zabytki Środkowego Nadodrza, Zielona Góra 1976.
Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M., Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki. Proksenia Kraków 2006
Kruczek Z., Polska. Geografia atrakcji turystycznych. Proksenia, wyd. III, Kraków 2005,
Ostrowski M. (red.), Zielona Góra i okolice. Wędrówka śladami przeszłości / Grünberg und Umgebung. Auf der Suche nach den Spuren der Vergangenheit, Zielona Góra 1999
Padros A., Biechele M., Didaktik der Landeskunde, Berlin 2003.

Literatura uzupełniająca

Briesemeister, D., Landeskunde - Kulturkunde - Auslandskunde. Historischer Rückblick und terminologischer Überblick, in: Weber, H. (Hrsg.): Landeskunde im Fremdsprachenunterricht. Kultur und Kommunikation alsdidaktisches Konzept, München1976, s. 156-182.
Frydel, S., Kleines Landeskunde-Lexikon der Bundesrepublik Deutschland, Kraków 2010
Józwa S., Wycieczki rowerowe po Nowej. Przewodnik, Zielona Góra 2002.
Korcz W., Szkice z dziejów miast Środkowego Nadodrza, Zielona Soli i okolicy Góra 1985.
Kuleba M., Topografia winiarska Zielonej Góry, Zielona Góra 2010.
Lijewski T. i inni, Geografia Turystyki Polski, Warszawa 2002
Luscher, R., Landeskunde Deutschlands. Von der Wende bis heute., München 2014
Nitzschke, V., Landeskunde - deutschsprachige Länder: Deutschland, Regensburg 1998
Worobiec A., Zielona Góra – miasto i województwo, Zielona Góra 1995.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 29-05-2019 20:44)