SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Tłumaczenie tekstów użytkowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Tłumaczenie tekstów użytkowych
Kod przedmiotu 09.4-WH-FGP-TTU-K-S14_pNadGen817ZF
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Bogumiła Husak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rodzajami i metodami tłumaczeń i ich pogłębienie poprzez ćwiczenia praktyczne, przy czym szczególny nacisk położony będzie na pracę z odpowiednimi słownikami i leksykonami. Ćwiczenia mają za zadanie powtórzyć i poszerzyć poznane wcześniej słownictwo poprzez tłumaczenie różnorakich tekstów użytkowych z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie oraz pogłębić kompetencje językowe z zakresu idiomatyki, frazeologii, gramatyki i stylistyki języka niemieckiego i języka polskiego. Celem zajęć jest również bliższe zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami translatoryki.

Wymagania wstępne

Student posiada praktyczną znajomość języka niemieckiego na poziomie B2/C1.

Zakres tematyczny

1. Specyfika tłumaczenia tekstów użytkowych, przykładowo wywiad, nekrolog, informacja prasowa, życiorys, tablice informacyjne, ogłoszenie/obwieszczenie, ogłoszenie reklamowe, instrukcja obsługi, przepis kulinarny, protokół, zamówienie, wniosek, ulotka informacyjna o leku, kartki z pozdrowieniami, list prywatny, podziękowanie, zaproszenie, list kondolencyjny. Szczególny nacisk położony jest na występujące w nich zjawiska językowe oraz wymagania formalne w transferze z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie.
2. Osobliwościami z zakresu leksyki, gramatyki oraz stylistyki – poznanie ich sprzyjać winno metajęzykowej refleksji ważnej w procesie kształcenia.
3. Rola zjawisk językowych i pozajęzykowych w poprawnym używaniu języka obcego w komunikacji codziennej oraz w specyficznym jego użyciu w wybranych dziedzinach.
4. Główne różnice formalne między językiem niemieckim a językiem polskim dotyczące w/w tekstów.
5. Integralnym elementem kursu są: doskonalenie umiejętności korzystania z zasobów internetowych oraz literatury dotyczącej teorii translacji, doskonalenie umiejętności korzystania z niezbędnych do pracy tłumacza słowników i leksykonów.

Metody kształcenia

Metoda wykładowa, metoda działalności praktycznej (indywidualnej i grupowej), referat w formie pokazu Power Point i portfolio

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach, przygotowanie prezentacji w Power Point (temat: różnice formalne między wybranym tekstem użytkowym w języku polskim i niemieckim), przygotowanie Portfolio z własnymi tłumaczeniami wybranych tekstów użytkowych.

Literatura podstawowa

 1. Best, J. / Kalina, S., Übersetzen und Dolmetschen. Tübingen und Basel 2002.
 2. Dąmbska-Prokop, U., Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa 2000.
 3. Engel, U., Deutsch-polnische kontrastive Grammatik, Warszawa 2000, T. 1, s. 120-203
 4. Ingarden, R., O tłumaczeniach, [w:] O sztuce tłumaczenia, pod red. M. Rusinka, Wrocław, 1955, s. 127–190.
 5. Jakobson, R., Językowe aspekty tłumaczenia, przeł. Z. Sroczyńska, [w:] Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia: księga druga, pod red. S. Pollaka, s. 109–115;
 6. Kautz, U., Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens, München 2002.
 7. Kielar, B., Zarys translatoryki, Warszawa 2003
 8. Lipiński, K.,Vademecum tłumacza, Kraków 2000
 9. Pieńkos, J.,Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Kraków 2003
 10. Ricoeur, P, O tłumaczeniu, przeł. T. Swoboda, [w:] Ricoeur, P., Torop P., O tłumaczeniu, wstępem poprzedził E. Balcerzan, Gdańsk, 2008, s. 31–59;
 11. Wojtasiewicz, O., Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca

 1. Dzierżanowska, H., Przekład tekstów nieliterackich, Warszawa 1988
 2. Kielar, B., Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne, Wrocław 1988
 3. Legieżyńska, A., Tłumacz i jego kompetencje autorskie, Warszawa 1999
 4. słowniki niemiecko-polskie
 5. słowniki jednojęzyczne (słowniki języka niemieckiego i słowniki języka polskiego)
 6. słowniki synonimów, homonimów, słowniki tematyczne jedno- i dwujęzyczne

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 29-05-2019 21:12)