SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium licencjackie II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium licencjackie II
Kod przedmiotu 09.0-WH-FGP-SML2-S-S14_pNadGenHOD7T
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 9
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Treścią zajęć seminaryjnych jest wiedza dotycząca warsztatu filologa germańskiego oraz jego podstawowych narzędzi, metodologia pracy badawczej w podstawowym zakresie na poziomie studiów licencjackich, wraz z ogólnymi zasadami pisania oraz redagowania prac naukowych. Celem ostatecznym jest sporządzenie przez studenta pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne

- Znajomość języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym.

- Elementarne wiadomości z zakresu posługiwania się pomocami dostarczającymi wiedzy ogólnej oraz specjalistycznej (słowniki, encyklopedie, kompendia).

- Ogólne umiejętności filologiczne rozwijane w trakcie pięciu semestrów studiów.

- Zainteresowanie profilem seminarium.

Zakres tematyczny

Wedle wybranej dyscypliny.

 

 

Metody kształcenia

- Zlecanie i rozwijanie zadań do wykonania poza uczelnią, związanych ze studiowaną dziedzina seminaryjną.

- Wykład interaktywny.

- Opracowywanie wybranego tematu i redagowanie jego treści w pracy licencjackiej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

Matthias Karmasin: Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten.

Wiesława Gierz: Jak pisać pracę licencjacką?

Martin Kormmeier: Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht.

Barbara Zbroińska: Piszę pracę licencjacką i magisterską: praktyczne wskazówki dla studenta.

Jura J., Roszczypała J.: Metodyka przygotowania prac dyplomowych: licencjackich i magisterskich.

Literatura uzupełniająca

Oliver P.: Jak pisać prace uniwersyteckie: poradnik dla studentów.

Uwagi

Brak dodatkowych uwag.


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 29-05-2019 21:22)