SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fonetyka języka niemieckiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fonetyka języka niemieckiego
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGP-FON1- 16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Monika Schönherr
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest wprowadzenie słuchaczy w szereg zagadnień z obszaru fonetyki artykulacyjnej przy wykorzystaniu prezentacji materiału językowego oraz ćwiczeń fonetycznych w celu świadomego kształtowania poprawności wymowy. Osobne zagadnienie będą stanowić rozważania teoretyczne dot. min. roli poprawności wymowy w obszarze nauczania języka niemieckiego jako obcego.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Znaczenie poprawnej wymowy w nauczaniu i uczeniu się j. niemieckiego

Sposoby nauczania i uczenia się wymowy

Transkrypcja fonetyczna i jej rola w nauce poprawnej wymowy

Ogólne reguły artykulacji niemieckich samogłosek i spółgłosek

Klasyfikacja głosek niemieckich, kryteria klasyfikacji

Narządy mowy człowieka i ich czynności

Fonetyka i jej gałęzie (pojęcie, przedmiot badań)

Fonetyka a Fonologia

Metody kształcenia

metody podające (objaśnienie lub wyjaśnienie), ćwiczenia przedmiotowe (np. ćwiczenia imitacyjne), metody problemowe, metody aktywizujące, dyskusja dydaktyczna

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest systematyczna i aktywna obecność na zajęciach, uzyskanie pozytywnych ocen z prac kontrolnych, testu transkrypcyjnego i kolokwium, a także z czytania i wypowiedzi w czasie zajęć.

Literatura podstawowa

Cauneau, Ilse: Hören, Brummen, Sprechen. Angewandte Phonetik im Unterrichtsfach Deutsch als Fremdsprache. Handbuch + Begleitheft + Audiokassette, München 1994.

Dieling, Helga / Hirschfeld,Ursula: Phonetik lehren und lernen, Berlin 2000.

Dieling, Helga: Phonetik im Fremdsprachenunterricht Deutsch, Berlin 1992.

Frey, Evelyn: Kursbuch Phonetik. Lehr- und Übungsbuch + 2 CDs, Ismaning 1996.

Hirschfeld, Ursula / Reinke, Kerstin / Stock, Eberhard: Phonothek intensiv – Aussprachetraining, Berlin / München 2007.

Kreuzer, Ursula / Pawlowski, Klaus: Deutsche Hochlautung. Praktische Aussprachelehre, München 1993.

Morciniec, Norbert / Prędota, Stanisław: Podręcznik wymowy niemieckiej, Warszawa 2005.

Rausch, Rudolf / Rausch, Ilka: Deutsche Phonetik für Ausländer, Leipzig 1998.

Schiemann, Endrik / Bölck, Martina: Hören – Sprechen – Richtig schreiben. Übungsprogramm zu Phonetik und Rechtschreibung für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache, Stuttgart 2003.

Stock, Eberhard: Deutsche Intonation, Berlin 1996.

Widera, Christina: Zur Reduktion von Vokalen, Göttingen 2002.


(oprac. dr Ewa Szarek)

Literatura uzupełniająca

Altmann, Hans / Ziegenhain / A. Ute: Prüfungswissen Phonetik, Phonologie und Graphemik, Göttingen 2010.

Behme-Gissel, Helma: Deutsche Wortbetonung: Ein Lehr-und Übungsbuch, München 2005.

Hirschfeld, Ursula / Stock, Eberhard / Krech, Eva-Maria / Anders, Lutz Christian: Deutsches Aussprachewörterbuch, Berlin / New York, NY 2009.

Reinke, Kerstin / Hirschfeld, Ursula: 33 Aussprachespiele mit Tipps und Tricks für die Aneignung einer guten Aussprache im Unterricht DaF, Stuttgart 2009.

Das Aussprachewörterbuch – Duden – Band 6, Mannheim / Leipzig / Wien / Zürich 2005.


(oprac. dr Ewa Szarek)

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-06-2018 21:30)