SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty tłumaczeniowe: tekst literacki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty tłumaczeniowe: tekst literacki
Kod przedmiotu 09.4-WH-FGP-WTL
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

1) Wprowadzenie do zagadnień tłumaczenia tekstów literackich, 2) podjęcie własnych prób przekładu literackiego, 3) analiza i ocena tych dokonań.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Istotnymi częściami kursu są: 1) wyraźne określenie specyfiki przekładu literackiego w odniesieniu do innych obszarów działalności translatorskiej, 2) refleksja nad znaczeniem i funkcjami przekładu literackiego w transferze kulturowym, 3) nakreślenie techniki tłumaczeń tego rodzaju, 4) wypracowanie kryteriów oceny przekładu literackiego, 5) analiza porównawcza przekładów, 6) własne próby translatorskie studentów oraz ich wspólna analiza i ocena.

Metody kształcenia

Prezentacja, dyskusja, projekt, klasyczna metoda problemowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Terminowe przygotowanie projektu translatorskiego, dobre przygotowanie oraz aktywność podczas zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Apel, Friedmar / Kopetzki, Annette: Literarische Übersetzung, 2., neubearb. Aufl., Metzler: Stuttgart 2003.
 2. Dedecius, Karl: Vom Übersetzen. Theorie und Praxis, Frankfurt: Suhrkamp 1986.
 3. Jörn, Albrecht: Literarische Übersetzung. Geschichte, Theorie, Kulturelle Wirkung, Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1998.

Literatura uzupełniająca

 1. Balcerzan, Edward: Literatura z literatury. Strategie tłumaczy, Katowice: „Śląsk“ 1998.
 2. Barańczak, Stanisław: Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dołączeniem małej antologii przekładów , Wydawnictwo a5: Poznań 1994.
 3. Harbusch, Ute: Gegenübersetzungen. Paul Celans Übertragungen französischer Symbolisten, Wallstein Verl.: 2005.
 4. Harbusch, Ute: Gegenübersetzungen. Paul Celans Übertragungen französischer Symbolisten, Wallstein Verl.: 2005.
 5. Krysztofiak, Maria: Przekład literacki a translatologia, Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, 1999.
 6. Krysztofiak, Maria: Przekład literacki we współczesnej translatoryce, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 1996.
 7. Lönker, Fred (Hrsg.): Die literarische Übersetzung als Medium der Fremderfahrung, Berlin: Erich Schmidt 1992.
 8. Probleme der literarischen Übersetzung, hrsg. von Maria Krysztofiak-Kaszyńska, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1971.
 9. Przekład. Transfer. Recepcja, red. Jan Koźbiał. T. 1, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2002.
 10. Przekład. Transfer. Recepcja, red. Jan Koźbiał. T. 2, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2004.
 11. Przekład. Transfer. Recepcja, red. Jan Koźbiał. T. 3, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2005.
 12. Stolze, Radegundis: Übersetzungstheorien. Eine Einführung, 4., überarb. Aufl., Gunter Narr Verl.: Tübingen 2005.
 13. Übersetzungsqualität: Kritik – Kriterien – Bewertungshandeln, hrsg. v. Larisa Schippel, Frank & Timme Verl.: Berlin 2006.
 14. Witte, Heidrun: Die Kulturkompetenz des Translators. Begriffliche Grundlegung und Didaktisierung, Stauffenburg: 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 29-05-2019 20:51)