SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Field course in plant and animal - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Field course in plant and animal
Kod przedmiotu 13.1-WB-OS2P-Ćw_teren.-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek WNB - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Elżbieta Roland
  • dr Dmytro Iakushenko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Student gains knowledge about the invertebrate trapping methods, techniques, preservation and conservation of invertebrates, methods of collecting and recording the collected material gain skills in using equipment for field and laboratory research, improve the ability to recognize invertebrate animals with keys for determination, improves the ability to critically analyze, interpret and describe the results of research carried out. improves teamwork. Student acquires knowledge and practical skills in collection and identification of common cental-european bryophyte and vascular plant species.

 

Wymagania wstępne

Basic knowledge of invertebrate zoology systematic and systematic botany.

Zakres tematyczny

Qualitative and quantitative methods of trapping invertebrates. Trapping animals with extraction, manual sorting. Sorting and determination of material using optical equipment. Fixation and preservation collected species. Collecting and the record keeping of collected material. Determination of invertebrate animals using keys. Field methods of plants observation and collection. Determination of vascular plants and bryophytes using identification keys.

Metody kształcenia

explaining (short lecture); practical work (lab work and field classes)

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Active participation in classes. Practical skills to recognize specimens. It correctly identified 75% of the specimens. It correctly identified 75% of the specimens. Preparation and presentation of report. Student prepares herbarium with 20 specimens and identifies correctly 75% of the species in it.

Literatura podstawowa

  • Falniowski A. 2007. Techniki zbioru, utrwalania i konserwacji zwierząt. WUW, Warszawa
  • Kołodziejczyk A., Koperski P. 2000. Bezkręgowce słodkowodne Polski. Klucz do oznaczania oraz podstawy biologii i ekologii makrofauny. WUW, Warszawa
  • Rybak J., 2000. Bezkręgowe zwierzęta słodkowodne. PWN, Warszawa
  • Klucze do oznaczania zwierząt bezkręgowych.
  • Atlasy do rozpoznawania zwierząt bezkręgowych
  • Chmiel J., Kasprowicz M. (red.) 2002. Flora i roślinność Środkowej Wielkopolski. Przewodnik do ćwiczeń terenowych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Justyna Mazurek-Popczyk (ostatnia modyfikacja: 17-06-2018 21:14)