SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Genetically modified organisms - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Genetically modified organisms
Kod przedmiotu 13.9-WB-P-GMO-S14
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek WNB - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Beata Machnicka, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Aim of the course The aim of the course is to present genetically modified organisms (plants, animals, food) and the methods of obtaining, identification and detection of GMOs and legal and social aspects of the use of GMOs. During laboratory training, the student learns methods of animal trasgenesis, transformation of plants by Agrobacterium, genetically modified corn (Cry gene) xenotransplantation.

Wymagania wstępne

Fundamentals of biology, chemistry, microbiology and genetics

Zakres tematyczny

Lectures: GMO - definitions gene, transgene. Overview of genetically modified organisms. Molecular basis of genetic transformation and the methods of obtaining genetically modified plants and animals. The expression of transgenes. Identification and detection of GMOs. Legal and social aspects of the use of GMOs. Genetically modified foods. People and the environmental biosecurity - legal, bioethics. Laboratory classes: reporter and marker genes. GFP protein. Transgenesis methods. Cloning of mammals. Xenotransplantation - Polish study. Transformation of plants by Agrobacterium. Genetically modified corn - Cry gene. GMO-free zones. Controversy over GMO. Cultivation of GM crops in the world.

Metody kształcenia

Lecture: Informative multimedial presentation. Laboratory: giving method - explaining and collaborative discussion, informative multimedial presentation

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

LECTURE: The exam - the student is allowed to take the final written examination test after getting the pass mark credit of the laboratory classes. The laboratory classes – the requirements of the assessment criteria refer to the pass mark credits of written tests as well as the pass mark credits of the teamwork written study on the given issue. The final mark consists of the average sum of all of the pass partial marks.

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Beata Machnicka, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-05-2018 10:48)