SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Immunology - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Immunology
Kod przedmiotu 13.9-WB-P-IM-S14
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek WNB - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ewa Jaśkiewicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 45 3 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to acquire theoretical and practical knowledge in immunology. It is expected that students understand and explain the structure, functioning and importance of human immune system in term of health and disease. Students practically know and use immunological and immunochemical methods. Students explain the importance and application of known techniques

Wymagania wstępne

Basic knowledge in cell biology.

 

Zakres tematyczny

An introduction to human immune system- structure and function. Innate immunity - the first line of defense. The adaptive immune response - the humoral response and T cell – mediated immunity. The immune system in health and disease – allergy and autoimmunity. Defense mechanisms against pathogens.

Metody kształcenia

Oral presentation (lecture in the form of the ppt presentation).

Practical methods (lab classes to learn and practice immunological and immunochemical techniques)

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

The lecture - a test conducted in the written form, which lasts 45 minutes and contains 20 open questions. 60% of the max points are required to get the pass mark credit. Laboratory - pass mark credit of all exercises (open test - 60% of points scored are required to get the pass mark credit) and practical skills.

 

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Peter Parham. The Immune System. Garland Science, New York, USA

original publications

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ewa Jaśkiewicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 06-06-2018 12:30)