SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Elementy treningu zastępowania agresji (TZA) - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Elementy treningu zastępowania agresji (TZA)
Kod przedmiotu 05.6-WP-TZZAOD-ETZA
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Warsztaty - - 20
(w tym jako e-learning)
1,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wykorzystanie sposobów, form, technik i środków w celu eliminowania postaw społecznie nieakceptowanych. Poznanie instytucji zajmujących się oddziaływaniem korekcyjno-resocjalizacyjnym

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu umiejętności interpersonalnych i prospołecznych

Zakres tematyczny

Powiązania metodyki z różnymi dyscyplinami: psychologia, socjologia, patologia, kryminologia, aksjologia, prawo, medycyna i pedagogika resocjalizacyjna

Zaburzenia w zachowaniu w różnych teoriach naukowych

Elementy technik psychokorekcyjnych wspierające oddziaływania terapeutyczne i resocjalizacyjne

Psychodynamiczne sposoby oddziaływań resocjalizacyjnych

Zastosowanie ekonomii punktowej w jednostkach socjoterapeutycznych i izolacji więziennej

Pozytywna kultura rówieśnicza jako główny kierunek resocjalizacyjny

Diagnostyczna i wychowawczo-terapeutyczna funkcja psychodramy i socjodramy

TZA – trening zastępowania agresji GOLDSTEINA

Metody kształcenia

Warsztaty metodyczne, dyskusja, burza mózgów

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z treningu zastępowania agresji w Zakładzie Karnym w Krzywańcu z osadzonymi kobietami i mężczyznami

Literatura podstawowa

Kratochwil S., Podstawy psychoterapii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

Meder J. (red.:), Trening umiejętności społecznych, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej MEN, Warszawa 1997

Okun B., Skuteczna pomoc psychologiczna. Warszawa: Wydawnictwo IPZiT, 2001

Sęk H., Psychologia kliniczna T. I i II, Warszawa 2007

Urban B., Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowanie i profilaktyka, Kraków 2001

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 12:48)