SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dydaktyka w ośrodkach resocjalizacyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dydaktyka w ośrodkach resocjalizacyjnych
Kod przedmiotu 05.0-WP-TZZAOD-DwOR
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Artur Doliński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 20
(w tym jako e-learning)
1,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do podjęcia aktywności dydaktycznej w innowacyjnym systemie resocjalizacyjnym

Wymagania wstępne

Elementarna wiedza z zakresu pedagogiki, resocjalizacji

Zakres tematyczny

Metody oddziaływań resocjalizacyjnych w procesie dydaktycznym a cechy osobowości wychowanków

Dojrzałość interpersonalna a metody wykorzystywane w dydaktyce w procesie resocjalizacji

Koncepcja Huberta Quaya a zróżnicowanie oddziaływań resocjalizacyjnych

Alternatywne metody pracy dydaktycznej w resocjalizacji.

Dynamika zajęć dydaktycznych w placówce resocjalizacyjnej

Elementy socjoterapii podczas procesu dydaktycznego w resocjalizacji

Artystyczne formy pracy w dydaktyce w procesie resocjalizacji

Umiejętności metodyczne pedagoga resocjalizacyjnego

Zasady konstruowania scenariuszy zajęć dydaktycznych

Metody kształcenia

Metoda sytuacyjna, inscenizacja, gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne), praca w grupach, klasyczna metoda problemowa, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę z wykładu składają się wyniki osiągnięte z kolokwium (80%) oraz aktywność na zajęciach (20%).

Literatura podstawowa

S. Górski, Metodyka resocjalizacji, Warszawa 1985

J. Górski i T. Kolarczyk (red.), Wybrane problemy psychokorekcji w resocjalizacji skazanych, Centralny Zarząd Zakładów Karnych; Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy, Warszawa 1982

A. Jaworska A., Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne. Kraków 2009

K. Pospiszyl, Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Warszawa 1998

B. Toroń, Zagrożeni i skazani na resocjalizację, Zielona Góra 2012

B. Urban, J. Stanik J., I, II tom Resocjalizacja. Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca

A. Doliński, G. Gajewska, A. Szczęsna, Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania : scenariusze zajęć wychowawczych T. 2 .- Wyd. 2 zm., uzup. i popr.; Zielona Góra 2003

 A. Doliński, G. Gajewska, A. Szczęsna, Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania młodzieży : Scenariusze zajęć wychowawczych T. 4 .- Wyd. 2 zm., uzup. i popr.; Zielona Góra 2003

A. Doliński, G. Gajewska, Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga : scenariusze zajęć wychowawczych T.1 .- Wyd. 2 zm., uzup. i popr.; Zielona Góra 2002

A.Węgliński, Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich, Lublin 2000

K. Sas-Nowosielski, Możliwościach wykorzystania kultury fizycznej w resocjalizacji nieletnich; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 2002

Z. Bartkowicz, Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych, Lublin 1996

B. Kosek-Nity i D. Raś (red.), Kontakty z ludźmi "innymi" jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji, Katowice 2000

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 12:48)