SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Współczesne problemy kryminologii (przestępczość jako styl życia) - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Współczesne problemy kryminologii (przestępczość jako styl życia)
Kod przedmiotu 10.4-WP-TZZAOD-WPK
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Ernest Magda
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 20
(w tym jako e-learning)
1,33
(w tym jako e-learning)
Egzamin

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu kryminologii w stopniu niezbędnym do prowadzenia działalności pedagogicznej w obszarze resocjalizacji. Zapoznanie z różnymi przejawami przestępczości i przyczynami przestępczości. Zapoznanie ze zróżnicowaną aktywnością przestępczą w kontekście „przestępczego stylu życia”

Wymagania wstępne

Brak wskazań

Zakres tematyczny

 1. Miejsce kryminologii w systemie nauk
 2. Związek kryminologii z innymi dyscyplinami nauki
 3. Przestępczość jako zjawisko społeczne
 4. Zjawisko przestępczości w kontekście zmian społecznych
 5. Struktura i dynamika przestępczości w Polsce
 6. Problematyka przestępczości powrotnej
 7. Przestępcy zawodowi
 8. Struktury przestępczości zorganizowanej i mafijnej
 9. Charakterystyka wybranych kategorii przestępców i metod przestępczych:
 • „doliniarze” – złodzieje kieszonkowi
 • „włamywacze”
 • „rozbojarze”
 • „oszuści”
 • „złodzieje samochodów”

10.   Charakterystyka przestępczości z użyciem przemocy

11.   Przestępcy wędrowni

12.   Relacje: sprawca – ofiara, w wybranych kategoriach przestępstw

Metody kształcenia

Wykład problemowy, konwersatoryjny i dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady z przedmiotu kończą się egzaminem. Metodą weryfikacji efektów kształcenia jest pisemna interpretacja trzech problemów postawionych w formie pytań otwartych.

Literatura podstawowa

Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, InfoTrade, Gdańsk 2001

Hołyst B., Kryminologia, PWN, Warszawa 1999 i nowsze wydania

Hołyst B., Kryminalistyka, PWN, Warszawa 1996 i nowsze wydania

Jaworska A., (red.) Kryminologia i kara kryminalna. Wybrane zagadnienia, wyd. Impuls, Kraków 2008

Krajewski K., Przestępczość przeciwko mieniu w Polsce w latach 1924 – 2005 w świetle danych statystyki policyjnej, Archiwum Kryminologii, Tom XXIX-XXX, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca

Gołębiewski J., Praca operacyjna w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, WAiP, Warszawa 2008

Jewkes Y., Media i przestępczość, Wyd. UJ, Kraków 2010

Kossowska A., Sytuacyjne zapobieganie przestępczości, Archiwum Kryminologii, Tom XXI, Warszawa 1994

Kuć M., Kryminologia skrypty, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2010

Mościskier A., Natura ludzka a problem przestępczości, Wyd. „Żak”, Warszawa 2001

Wolska A., Model czynników ryzyka popełnienia przestępstwa agresywnego, Wyd. US, Szczecin 2002

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 12:48)