SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Elementy pedagogiki leczniczej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Elementy pedagogiki leczniczej
Kod przedmiotu 05.6-WP-OLIGO-EPL
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Agata Miodek-Wojdyła
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest:

 1. poznanie specyfiki wybranych jednostek chorobowych uwarunkowanych genetycznie;
 2. poznanie specyfiki funkcjonowania  dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 3. poznanie wybranych problemów związanych z opieką paliatywną

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu: biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania, psychologii rozwojowej, pedagogiki specjalnej

Zakres tematyczny

 1. Specyfika funkcjonowania psychospołecznego dzieci I młodzieży z : autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD.
 2. Specyfika funkcjonowania psychospołecznego dziecka głuchoniewidomego.
 3. Charakterystyka wybranych zaburzeń genetycznych: zespół Cornelia de Lange, zespół Angelmana, zespół Ushera, zespoł Marfana
 4. Opieka paliatywna dziecka dotkniętego schorzeniem zagrażającym życiu.

Metody kształcenia

Wykład problemowy, wykład konwersatoryjny

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena końcowa: ocena prezentacji systemu wsparcia.

Literatura podstawowa

 1. Bańka, A., Kowalik, S. (1998). Perspektywy rehabilitacji osób głuchoniewidomych. Poznań.
 2. Binnebesel, J. (2000). Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową - aspekt pozamedyczny. Toruń: UMK.
 3. Cytowska, B., Winczura,B, Stawarski, A., (2008). (red.) Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, Kraków: Impuls.
 4. Dangel, T. (2001). Domowa opieka paliatywna nad dziećmi w Polsce- model, potrzeby, możliwości i ich ocena. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 
 5. Kołakowski, A., Wolańczyk, T., Pisula, A., Skotnicka, M., Bryńska, A. (2007). ADHD –zespół nadpobudliwości ruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców. Gdańsk; GWP.
 6. Obuchowska, I., Krawczyński, (1991). Chore dziecko. Warszawa: WSiP.
 7. Pisula, E. (2005). Małe dziecko z autyzmem. Gdańsk: GWP.
 8. Majewski, T. (1995). Edukacja i rehabilitacja osób głuchoniewidomych. Warszawa: Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Polski Związek Niewidomych.
 9. Zaorska, M. (2002). Głuchoniewidomi w Polsce. Specjalna pomoc, edukacja i rehabilitacja. Wydawnictwo UWM.

Literatura uzupełniająca

 1. Dykcik, W., Twardowski, A. (2004). Wspomaganie rozwoju i rehabilitacja dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń. Poznań: Wydawnictwo Naukowe PolskiegoTowarzystwa Pedagogicznego.
 2. Kozubski, W., Liberski, P.P. (2006). Neurologia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 3. Kübler–Ross, E. (1979). Rozmowy o śmierci i umieraniu. Warszawa.
 4. Zaorska, M. (2000). Epidemilogia głuchoślepoty w Polsce. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 12:46)