SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Diagnoza funkcjonalna osób z niepełnosprawnością intelektualną - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Diagnoza funkcjonalna osób z niepełnosprawnością intelektualną
Kod przedmiotu 05.6-WP-OLIGO-DF
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Ter Żół
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Umożliwienie studentom zdobycia podstawowej wiedzy pedagogicznej i psychospołecznej pozwalającej na diagnozowanie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania i uczenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Wymagania wstępne

Wiedza podstawowa z zakresu psychologii rozwojowej, pedagogiki ogólnej i pedagogiki specjalnej, a zwłaszcza wiedza w zakresie specyfiki niepełnosprawności intelektualnej.

Zakres tematyczny

 • Wybrane zagadnienia z zakresu diagnozy pedagogicznej 
 • Charakterystyka wybranych zaburzeń rozwojowych 
 • Diagnostyka funkcjonalna – cele, zadania, procedury
 • Metodyka konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych

Metody kształcenia

Wykład, metody aktywizujące

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena końcowa: ocena za aktywność w czasie zajęć

Literatura podstawowa

 1. Brzezińska A. Psychologiczne portrety człowieka. Gdańsk 2005
 2. Kościelska M. Oblicza upośledzenia Warszawa. 1995
 3. Kulesza E.M. Rozwój poznawczy dzieci z lekkim i umiarkowanym stopniem upośledzenia umysłowego. Warszawa 2004.
 4. Zeidler W. Wybrane problemy psychologiczne i ortopedagogiczne. Gdańsk 2000

Literatura uzupełniająca

 1. Cytowska., Wilczura B. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Kraków 2006
 2. Piszczek M. Dziecko którego rozwój emocjonalno-poznawczy nie przekracza pierwszego roku życia. Warszawa 2006
 3. Piszczek M. Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka . Warszawa 2007
 4. Wczesny J. Pedagogika upośledzonych umysłowo. Warszawa 2001

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 12:46)