SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka nauczania początkowego w szkole specjalnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka nauczania początkowego w szkole specjalnej
Kod przedmiotu 05.6-WP-OLIGO-MNP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Grażyna Miśkiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami realizacji procesu edukacji  uczniów klas I – III szkoły specjalnej. Przedstawienie form organizacji zajęć w kształceniu zintegrowanym. Zapoznanie słuchaczy z możliwościami wykorzystania nowoczesnych metod w uczeniu dzieci czytania, pisania oraz matematyki

Wymagania wstępne

Zaliczenie przedmiotów: podstawy psychologii rozwojowej, wstęp do pedagogiki.

Zakres tematyczny

 1. Charakterystyka uczniów klas I-III z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Diagnoza wstępna ucznia w oparciu o arkusz diagnostyczny prof. J. Głodkowskiej
 2. Ogólne zasady rewalidacji i zasady metodyki pracy w kształceniu zintegrowanym dzieci  niepełnosprawnych intelektualnie.
 3. Analiza obowiązujących przepisów  i zasad organizacji nauczania w klasach I – III: przydział godzin, plany lekcji, cele edukacyjne, treści nauczania, działania edukacyjne, procedury osiągania celów, podręczniki w kształceniu zintegrowanym.
 4. Metoda Ośrodków Pracy Marii Grzegorzewskiej, jako forma organizacji zajęć. Etapy dydaktyczne - ogniwa organizacji zajęć. Ośrodki pracy i koncentryczny układ treści. Wartości rewalidacyjne MOP, opinie, ocena.
 5. Redagowanie konspektu zajęć wg Metody Ośrodków Pracy.
 6. Sposoby wprowadzania liter wg metody prof. J. Cieszyńskiej. Nauka czytania i pisania.  Odkrywanie reguł ortofonicznych  i ortograficznych.
 7. Wprowadzanie treści edukacji matematycznej, w oparciu o metodę nauczania czynnościowego prof. Z. Krygowskiej

Metody kształcenia

Praca indywidualna i w grupach, dyskusja problemowa, zajęcia warsztatowe

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena końcowa: ocena przygotowania i prezentacji w czasie zajęć zagadnień przewidzianych w programie (50%) oraz IPET-u (50%).

Literatura podstawowa

 1. Program nauczania Szkoły Podstawowej Specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, WSiP, Warszawa 2000
 2. Tkaczyk G., Serafin T. (red.), Poradnik metodyczny dla nauczycieli kształcących uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. MEN, Warszawa  2001.
 3. Wyczesany J., Pedagogika upośledzonych umysłowo. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009
 4. Naprawa R., Tanajewska A., Korzeniewska E., gotowi do startu. Program edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, Harmonia, Gdańsk 2010
 5. Szczygieł B., Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym. Konstruowanie programu zajęć. Organizowanie klasy integracyjnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007
 6. Tkaczyk G., Pedagogiczne działania nauczycieli szkół specjalnych na I etapie edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008
 7. Chrzanowska I., Funkcjonowanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w szkole podstawowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003

Literatura uzupełniająca

 1. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,  ABC konstruowania indywidualnych programów edukacyjnych , Warszawa 2007
 2. Glodkowska J, Poznanie ucznia szkoły specjalnej. Warszawa WSiP, 1999
 3. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2000), Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych. Warszawa, WSiP.
 4. Flis R., Praca w klasie integracyjnej. Materiały pomocnicze dla nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005
 5. Tkaczyk G., Program kształtowania i korekcji pojęć społeczno – przyrodniczych u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w okresie wczesnoszkolnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2006
 6. Szumski G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych, PWN 2008
 7. Kosińska A., Polak A., Żiżka., Uczę metodą ośrodków pracy. Materiały pomocnicze dla nauczycieli. Warszawa, WSiP 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 12:46)