SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody terapii i wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody terapii i wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
Kod przedmiotu 05.6-WP-OLIGO-MTiWR
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Marzanna Farnicka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z procesami zachodzącymi w rodzinie radzącej sobie z niepełnosprawnością dziecka. Ponadto celem jest rozwijanie umiejętności wstępnej diagnozy,  wspierania i modelowania zachowań copingowych w rodzinie.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z psychologii 

Zakres tematyczny

 1. Systemowe spojrzenie na rodzinę.
 2. Modele radzenia sobie z niepełnosprawnością dziecka w rodzinie.
 3. Typy sytuacji trudnych, kryzysowych i stresowych.
 4. Rodzaje wsparcia.
 5. Ćwiczenia w formowaniu planów i sposobów pracy z wybranymi rodzinami.

Metody kształcenia

Prezentacja zagadnień programowych, praca w grupach, metoda przypadków, dyskusja, metoda problemowa, metoda projektowa

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność i praca pisemna.

Literatura podstawowa

 1. Bandler, R. Satir V., Zmieniamy się wraz z rodzinami, GWP, Gdańsk, 2001
 2. de Barbaro B., Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny Collegium Medicum UJ, Kraków 199
 3. Farnicka, M., Wybór modelu  diagnozy jako czynnik warunkujący trafną pomoc dziecku niepełnosprawnemu, W: Uczeń o specjalnych potrzebach w przestrzeni współczesnego systemu edukacji/red. nauk. Zdzisława Janiszewska - Nieścioruk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 49--64 .
 4. Kościelska M. Trudne macierzyństwo, GWP, Gdańsk, 1998
 5. Liberska H. (red.) Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. Możliwości i ograniczenia rozwoju, Difin, Warszawa, 2011
 6. Muszyńska E., Ogólne problemy wychowania w rodzinie dzieci niepełnosprawnych, [w:] Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, pod red. I. Obuchowskiej, Warszawa 2005
 7. Plopa, M. Psychologia Rodziny, Impuls, Kraków, 2007
 8. Sęk H. Społeczna Psychologia Kliniczna, PWN, Warszawa, 2000

Literatura uzupełniająca

 1. Farnicka, M. Jaki uczeń? Znaczenie przyjętego paradygmatu natury człowieka w wychowaniu, Studia z Teorii Wychowania .- 2010, nr 1, s. 151—160
 2. Kościelska M. Oblicza upośledzenia, PWN, Warszawa, 2000
 3. Namysłowska I., Terapia rodzin, PWN, Warszawa 1997
 4. Ossowski R., Wychowanie dzieci niesprawnych sensorycznie, [w:] Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, pod red. I. Obuchowskiej, Warszawa 2005.
 5. Pilecka W., Choroba przewlekła w życiu i rozwoju dziecka, [w:] Jak wspomagać psychospołeczny rozwój dzieci niepełnosprawnych somatycznie, pod red. W.         Pileckiej, P. Majewicza i A. Zawadzkiego, Kraków 1999.
 6. Satir V., Rodzina. Tu powstaje człowiek, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,  Gdańsk 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Marzanna Farnicka (ostatnia modyfikacja: 20-06-2018 14:08)