SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dydaktyka specjalna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dydaktyka specjalna
Kod przedmiotu 05.6-WP-OLIGO-DS
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Agata Miodek-Wojdyła
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z:

 1. podstawowymi zagadnieniami z zakresu dydaktyki specjalnej;
 2. specyfiką nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 3. zasadami organizowania kształcenia dla uczniów ze specjalnymi  potrzebami edukacyjnymi

Wymagania wstępne

Zaliczenie pedagogiki specjalnej

Zakres tematyczny

 1. Dydaktyka specjalna jako nauka teoretyczna i empiryczna. Podział dydaktyki specjalnej. Dydaktyka specjalna w kontekście porównawczym i interdyscyplinarnym.
 2. Koncepcje i systemy dydaktyczne kształcenia specjalnego. Zasady, metody oraz proces kształcenia w aspekcie trudności związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 3. Ewaluacja i efektywność w kształceniu specjalnym.
 4. Miejsce i rola dydaktyki specjalnej w szkolnictwie ogólnodostępnym.
 5.  Regulacje prawne odnoszące się do osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz niedostosowanych społecznie i ich rodzin.
 6. Organizowanie procesu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 7. Specyfika nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym.

Metody kształcenia

Praca w grupach, dyskusja panelowa, prezentacja materiału filmowego.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena końcowa: ocena za aktywność w czasie zajęć

Literatura podstawowa

 1. Dykcik W. (red.) (1997, 2000) Pedagogika specjalna. Poznań, Wyd. UAM
 2. Janiszewska-Nieścioruk Z. (2007) Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków, „Impuls”
 3. Janiszewska-Nieścioruk Z., Maciarz A. (20006) Współczesne problemy pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków, „Impuls”
 4. Kosakowski Cz. (2003) Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń, „AKAPIT”
 5. Kosakowski Cz., Zaorska M. (2000) Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Toruń, Wyd. Edukacyjne AKAPIT|
 6. Kuligowska K. (1990) Rozważania na temat dydaktyki szkoły specjalnej. „Roczniki Pedagogiki Specjalnej” t.1
 7. Maciarz A. (1996) Dylematy kształcenia specjalnego nauczycieli przedszkoli i szkół integracyjnych (w:) J. Wyczesany, H. Kosętka (red.) System kształcenia pedagogów specjalnych. Ciągłość i możliwości zmian, Kraków, Wyd. WSP
 8. Wyczesany J., Gajdzica Z. (red.) (2003) Edukacja i pomoc specjalna osobom niepełnosprawnym w wybranych krajach europejskich. Cieszyn, UŚ
 9. Wyczesany J., Gajdzica Z. (2005) Edukacja i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich. Kraków, Oficyna Wyd. „Impuls”
 10. Wyczesany J., Gajdzica Z. (2006) Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach w rozwoju, Kraków, Wyd. AP

Literatura uzupełniająca

 1. Pańczyk J. (1999) Zasady nauczania specjalnego (dydaktyki specjalnej). „Roczniki Pedagogiki Specjalnej” t. 10
 2. Sękowska Z. (1985) Pedagogika specjalna - zarys. Warszawa, PWN

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 12:46)