SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka
Kod przedmiotu 05.6-WP-OLIGO-PR
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 10
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Dagmara Karpała
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka - - 120
(w tym jako e-learning)
8
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 1. Poznanie organizacji pracy różnych typów szkół i placówek dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
 2. Nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć.
 3. Nabycie umiejętności prowadzenia obserwacji zajęć i jej dokumentowania.
 4. Nabycie umiejętności analizy pracy nauczyciela i uczniów podczas wspólnego omawiania praktyk przez opiekunów praktyk i słuchaczy.
 5. Nabycie umiejętności analizowania własnej pracy i jej efektów oraz pracy uczniów.

Wymagania wstępne

Wiedza, umiejętności i kompetencje z przedmiotów: pedagogika, dydaktyka, pedagogika specjalna, dydaktyka specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Zakres tematyczny

Podczas praktyki następuje kształtowanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych poprzez zapoznanie się ze specyfiką przedszkola oraz szkoły, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, terapeutyczno- rehabilitacyjnych i dydaktycznych, poznanie sposobu funkcjonowania placówki, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji.

Słuchacz studiów podyplomowych zapozna się ze strukturą różnorakich placówek przeznaczonych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz niedostosowanych społecznie. Będzie obserwatorem działań edukacyjnych oraz sposobów i metod pracy w tych placówkach. Pozna formy pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie na każdym szczeblu jego edukacji, od przedszkola przez wszystkie etapy edukacyjne. Przedstawione mu zostaną sposoby pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, w zespołach edukacyjno–terapeutycznych, zespołach rewalidacyjno–wychowawczych, w klasach dla dzieci z autyzmem oraz klasach integracyjnych (szkoła podstawowa).

Podczas praktyk we wszystkich placówkach zapozna się z:

 • podstawą programową dla każdego etapu edukacyjnego,
 • programem dydaktycznym, wychowawczym oraz profilaktycznym placówek,
 • organizacją pracy wychowawczej i dydaktycznej,
 • metodami pracy terapeutycznej,
 • planami wynikowymi oraz sposobami ich konstruowania,
 • planami rocznymi, miesięcznymi, tygodniowymi i dziennymi,
 • środkami, formami i pomocami dydaktycznymi wykorzystywanymi w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym,
 • kartami diagnozowania i monitorowania postępów dzieci,
 • sposobami oceniania,
 • przygotowaniem pomocy dydaktycznych do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym,
 • sposobami pracy podczas zajęć terapeutycznych (logopedycznych, korekcyjno–kompensacyjnych), grupowych i lekcyjnych oraz prowadzonych różnymi metodami przy użyciu specjalistycznych programów komputerowych,
 • metodyką nauczania różnych przedmiotów w szkole podstawowej,
 • różnego rodzaju metodami i formami pracy w poszczególnych placówkach.

Podczas praktyk słuchacz będzie hospitował oraz projektował zajęcia przeznaczone dla dzieci
z niepełnosprawnością, jakie mają w ofercie wizytowane placówki.

Słuchacz będzie miał możliwość hospitowania zajęć prowadzonych przez terapeutów następującymi metodami:

 • Metoda Montessori
 • Metoda Tomatisa
 • Metoda EEGBiofeedback
 • Sala Doświadczania Świata (stymulacja polisensoryczna)
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Program Aktywności M.Ch.Knill
 • Porannego Kręgu
 • MAKATON (alternatywna forma komunikowania się dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną)

Podczas praktyk w Specjalnym Przedszkolu słuchacze poza zapoznaniem się z organizacją placówki poznają pracę nauczycieli i terapeutów wyżej wymienionych metod. W czasie zajęć będą projektować i przeprowadzać własne zajęcia indywidualne i grupowe o różnej tematyce - zgodnej z podstawą programową danego etapu edukacyjnego oraz stosownie przygotowaną dla dzieci z niepełnosprawnością.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowej Soli słuchacze zapoznają się z szerokim wachlarzem oferty edukacyjnej skierowanej do dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz tych dzieci, które ze względu na deficyty rozwojowe i obniżony poziom intelektualny nie są w stanie realizować obowiązku szkolnego w szkołach macierzystych. Tutaj, każdy będzie miał okazję do wspólnej pracy z dzieckiem starszym oraz zapozna się z metodami pracy terapeutycznej wykorzystywanymi w takiej placówce. Zaistnieje możliwość porównania pracy szkoły i przedszkola. Ponieważ w obu placówkach wykorzystywane są te same metody terapeutyczne, jednak praca nimi dostosowana jest do możliwości intelektualnych i rozwojowych dzieci (różnica dotyczy wieku oraz stopnia niepełnosprawności dzieci).

Ostatnim etapem praktyk jest poznanie pracy Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Zielonej Górze, gdzie słuchacze obserwować będą pracę z dzieckiem niepełnosprawnym w klasach integracyjnych. Przedstawione zostaną tu możliwości i różnorodne formy pracy z dzieckiem niepełnosprawnym na tle grupy zdrowych rówieśników w nauczaniu wszystkich przedmiotów w klasach 1-6.

Po zakończeniu praktyk, słuchacz będzie posiadał wiedzę z zakresu dydaktyki i metodyki pracy pedagogicznej we wszystkich wizytowanych placówkach popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykonaniu.

Metody kształcenia

Obserwacja, metoda praktycznego działania, wykład, projektowanie, analiza materiałów metodycznych

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenia praktyk dokonuje koordynator praktyk. Ocena końcowa stanowi średnią ważoną z ocen wystawianych przez poszczególnych opiekunów praktyk (przedszkole, szkoła specjalna oraz szkoła integracyjna) w oparciu o następujące kryteria:

 1. uczestnictwo w działaniach aranżowanych przez opiekuna praktyki,
 2. postawa zawodowa (etyczna oraz wykazane umiejętności osobiste i zawodowe),
 3. wykonanie wymaganego pensum godzin,
 4. terminowe opracowanie zlecanej dokumentacji,
 5. staranne prowadzenie notatek i zapisów,
 6. przestrzeganie uregulowań i wymogów placówki (instytucji). 

Literatura podstawowa

 1. Tomkiewicz–Bętkowska A., Krztoń A., ABC pedagoga specjalnego. Poradnik, Oficyna Wydawnicza Impuls,2009
 2. Franczyk A., Krajewska K., Skarbiec nauczyciela-terapeuty. Na bazie własnych doświadczeń w pracy terapeutycznej, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009
 3. Oszwa U., Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej. Vademecum nauczycieli i rodziców. Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007
 4. Naprawa R., Tanajewska A.,  Korzeniewska E., Gotowi do startu. Program edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, Wydawnictwo Harmonia, 2010
 5. Szumski G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych, Wyd. PWN, 2008
 6. Badura-Strzelczyk Gabriela, Pomóż mi zrobić to samemu. Jak wykorzystać idee Marii Montessori we współczesności, Oficyna Wydawnicza Impuls, 1998
 7. Bednarczuk Beata, Dziecko w klasie Montessori. Odniesienia praktyczne i teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007

Literatura uzupełniająca

 1. Szczygieł B., Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym. Konstruowanie programu zajęć. Organizowanie klasy integracyjnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007
 2. Kossewska J. (red.), Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009
 3. Halbig J.,Wehnert R., Inni a jednak tacy sami. Zabawy z niepełnosprawnymi, Jedność 2007
 4. Łatacz Ewa, Pedagogika Marii Montessori-próba wykorzystania w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. „Roczniki Pedagogiki Specjalnej” 2000, T. 11, ss. 42-46

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 12:46)