SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zasady Planu Daltońskiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zasady Planu Daltońskiego
Kod przedmiotu 05.1-WP-PMiPD-ZPD
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Pedagogika Marii Montessori i Plan Daltoński
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 20
(w tym jako e-learning)
1,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i metodycznymi zagadnieniami związanymi zasadami Planu Daltońskiego oraz kształtowanie umiejętności projektowania sytuacji edukacyjnych z zastosowaniem zasad Planu Daltońskiego. 

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw pedagogiki ogólnej, dydaktyki ogólnej oraz  psychologii rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Zakres tematyczny

1. Zasady edukacji daltońskiej:

- odpowiedzialność,

- samodzielność,

- 20 reguł samodzielnego rozwoju,

- współpraca,

- warunki wdrażania dobrego uczenia się przez współpracę.

2. Formy pracy dydaktycznej i instrukcje w zakresie sposobu przetwarzania materiału.

3. Projektowanie sytuacji edukacyjnych w  oparciu o poszczególne zasady edukacji daltońskiej.

4. Wybór i opracowanie własnych projektów i materiałów edukacyjnych.

5. Prezentacje własnych projektów i materiałów edukacyjnych.  

Metody kształcenia

Metody problemowe: burza mózgów, klasyczna metoda problemowa, metoda projektów, dyskusja, praca z materiałem źródłowym

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 

Pozytywne oceny z realizacji wszystkich zadań zleconych i udział w dyskusji. Ocena na zaliczenie jest średnią ocen uzyskanych za pracę pisemną, poszczególne zadania i projekty.

Literatura podstawowa

1.      Roel Rener,  Hans Wenke, Wprowadzenie: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, Pedagogika Planu Daltońskiego,  Łódź 2011,Wyd. SOR -MAN.

Literatura uzupełniająca

1.      Roel Rener, Jak dziś wygląda plan daltoński? , „Bliżej Przedszkola”, 2011 nr 3.

2.      Roel Rener, Indywidualizacja drogą do sukcesu każdego dziecka, „Bliżej Przedszkola”, 2011 nr 9.

3.      Roel Rener, Plan daltoński wzorcowym narzędziem dla współczesnej edukacji, Bliżej Przedszkola, 2011 nr 11.

4.      Juljańska Agata, Kwella Marta, Szymańska Kamila, Pomocnik nauczyciela. Sprawdzone pomysły na zmotywowanie i zorganizowanie twojej klasy, Łódź 2011,Wyd. SOR -MAN.

5.      Hertz-Lazarowitz, Miler R., Interaction In cooperative groups, The Theoretical Anatomy of group learning, Cambridge 1992. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-05-2018 22:17)