SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka hospitacyjna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka hospitacyjna
Kod przedmiotu 05.1-WP-PMiPD-PH
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Pedagogika Marii Montessori i Plan Daltoński
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka - - 30
(w tym jako e-learning)
2
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy ze specyfiką pracy przedszkola lub klas I-III szkoły podstawowej prowadzonych zgodnie z założeniami systemu M. Montessori oraz Planu Daltońskiego, gdzie praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji.

Kształcenie umiejętności  obserwowania zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności uczniów, interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi, czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk oraz prowadzonych przez niego zajęć, sposobu integrowania przez opiekuna praktyk różnej działalności, w tym opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej,

Kształtowanie umiejętności współdziałania z opiekunem praktyk w:

a) sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu bezpieczeństwa,

b) podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z zastanych sytuacji,

c) prowadzeniu zorganizowanych zajęć wychowawczych,

d) podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi.

Wymagania wstępne

Podstawy dydaktyki ogólnej, teorii wychowania oraz psychologii rozwojowej wieku dziecięcego.

 

Zakres tematyczny

Obserwowanie zajęć.

Asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

Samodzielne prowadzenie fragmentów zajęć zleconych przez nauczyciela-opiekuna praktyki.

Omawianie hospitowanych zajęć  pod kątem ich celów, treści, metod i form organizacyjnych.

 

Metody kształcenia

Obserwacja, metody praktyczne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie przedstawionej dokumentacji z praktyk, tj. arkuszy hospitacji potwierdzonych podpisem nauczyciela-opiekuna praktyki oraz druku opinii na temat przebiegu praktyki wraz z oceną za praktykę wystawioną przez nauczyciela-opiekuna praktyki. 

Literatura podstawowa

Dokumentacja na temat placówki oraz dzieci prowadzona przez nauczyciela opiekuna-praktyki.

Literatura zalecona przez nauczyciela - opiekuna praktyki.

Podręczniki dla danej klasy, przewodniki metodyczne, scenariusze zajęć, podstawa programowa.

 

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-05-2018 22:12)