SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy psychologii klinicznej i psychopatologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy psychologii klinicznej i psychopatologii
Kod przedmiotu 12.2-WP-EA-PPKP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z pojęciami z zakresu psychologii klinicznej. Pogłębienie wiedzy studentów umożlwiających zrozumienie mechanizmów warunkujących powstawanie zaburzeń psychicznych z perspektywy psychopatologii rozwoju.  Ukazanie studentom zasad i możliwości realizacji interwencji i pomocy psychologicznej.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii

Zakres tematyczny

WYKŁADY: 1) Norma psychologiczna. Pojęcie normy. Definicje nienormalności. Zdrowie psychiczne. Klasyfikacja zburzeń. 2) Wyjaśnianie zaburzeń psychicznych w kontekście różnych koncepcji psychologicznych: podejście psychodynamiczne, podejście biologiczne, podejście poznawczo-behawioralne, psychologia humanistyczna. 3) Uzależniania. Teoretyczne modele uzależnienia. 4) Zaburzenia osobowości i ich diagnozowanie. Grupy zaburzeń. 5) Zaburzenia psychotyczne. 6) Zaburzenia nastroju. 7) Zaburzenia lękowe. 8) Terapia zaburzeń psychicznych. Warunki skutecznej interwencji i pomocy psychologicznej.

ĆWICZENIA: 1) Specyfika zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji. 2) Zaburzenia internalizacyjne: depresja dzieci i młodzieży, samobójstwa. Zaburzenia lekowe. 3) Zaburzenia eksternalizacyjne: ADHD, ADD, Zaburzenia zachowania i zachowanie opozycyjno-buntownicze. 4) Autoagresja i celowe samouszkadzanie. 5) Zaburzenia odżywiania: anoreksja i bulimia. 

Metody kształcenia

Wykład:  wykład tradycyjny, wykład konwersatoryjny, pokaz

Ćwiczenia: dyskusja, praca w grupie, pokaz  

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładów: Kolokwium z treści wykładów. Kryteria oceny: kryteria ocen: 3.0 (70%); 4.0 (80%); 5.0 (90%)

Zaliczenie z ćwiczeń: Przygotowanie prezentacji lub referatu

Ocena ostateczna:  Ocena z kolokwium z treści wykładu wykładów

Literatura podstawowa

1. Cierpiałkowska L., Psychopatologia, Warszawa 2000.

2. Kendall P., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańsk 2004.

3. Psychologia kliniczna, red. H. Sęk, Warszawa 2006.

4. Seligmann M., Walker E. Rosenhan D., Psychopatologia, Gdańsk 2003. 

Literatura uzupełniająca

 

1. Belin S., Schizofrenia, Gdańsk 2002.

2. Carson R.,C., Butcher J.N., Mineka S., Psychologia zaburzeń, Gdańsk 2004.

3. Rachman S., Zaburzenia Lekowe, Gdańsk 2001.

4. Sterling J., Hellewell J., Psychopatologia, Gdańsk 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 14:19)