SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawne aspekty edukacji i rehabilitacji osób ze spektrum zaburzeń autystycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawne aspekty edukacji i rehabilitacji osób ze spektrum zaburzeń autystycznych
Kod przedmiotu 10.9-WP-EA-PAE
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Helena Ochonczenko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z przepisami prawa oświatowego, administracyjnego - regulującymi organizację i podstawowe zasady edukacji i rehabilitacji osób ze spektrum zaburzeń autystycznych.                                                                                                                   

Wymagania wstępne

Podstawy wiedzy na temat spektrum autyzmu i pokrewnych zaburzeń rozwojowych – w szczególności objawów, etiologii, diagnozy.

Zakres tematyczny

WYKŁADY: (1) Formalno-prawna sytuacja osób z autyzmem w Polsce (Porozumienie Autyzm Polska, Karta Praw Osób z Autyzmem). 2) Zasady orzecznictwa na rzecz osób/uczniów z autyzmem (Powiatowe i Wojewódzkie Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne). 3) Organizacja kształcenia uczniów z autyzmem (dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb dzieci z autyzmem – IPET.  4) (Preferencje uczniów z autyzmem w świetle różnych unormowań prawnych). 5) Swoiste potrzeby rehabilitacyjne osób z autyzmem i ich aktywizacja zawodowa. 6) Formy wsparcia osób z autyzmem i ich opiekunów (działalność wybranych organizacji międzynarodowych i polskich na rzecz osób z autyzmem, ochrona praw osób z autyzmem: podstawowe akty prawa międzynarodowego i polskiego).

Metody kształcenia

Wykłady: wykład tradycyjny, wykład konwersatoryjny, wykorzystanie dokumentów prawnych 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie bez oceny. Kolokwium ustne/pisemne. Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie minimum 60% prawidłowych odpowiedzi

Ocena ostateczna: zaliczenie kolokwium z treści wykładów

Literatura podstawowa

1. Bobkowicz-Lewartowska L., Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii, Kraków 2007.

2. Paszkiewicz A., Łobacz M., Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej, Warszawa 2013.

3. Thompson J., Specjalne potrzeby edukacyjne, Warszawa 2013. 

Akty prawne (wybrane):

Literatura uzupełniająca

1. Grodzka Magdalena, Dziecko autystyczne. Dziennik terapeuty, Warszawa 2011.

2. Pisula Ewa, Autyzm u dzieci. Diagnoza, klasyfikacja, etiologia, Warszawa 2000.

3. Przepisy w polskim prawie dotyczące osób z autyzmem, opr. A. Dejna, konsultacja prawna: M. Jankowska, Fundacja SYNAPSIS (opracowanie wewnętrzne).

4. Rymsza Agnieszka, Wroniszewski Michał, Autyzm jako problem społeczny, [w:] Maria Jankowska, Maria Wroniszewska, Michał Broniszewski (red.), Koncepcja Małego Systemu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem, Warszawa 2010.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 14:19)